Fredag 28e september

 

09:15–09:30
Att vara minoritet i en majoritetskultur

Spelar det någon roll för integrationen om invandrarna tillhör en minoritets- eller majoritetskultur? Vad innebär det att identifiera sig som en del av en minoritet i ett land? Och vad händer när två majoritetskulturer möts?
Medverkande: Eli Göndör, fil. dr i religionshistoria, Segerstedtinstitutet, Göteborgs universitet
Arrangör: Timbro förlag
Besökare: 45
 

09:40–09:55
Mångfald som normalt

Människans olika egenskaper och särdrag skapar den mänskliga mångfald vi lever i. Hur kan mångfald synliggöras och ta plats som resurs i samhället? Vilka praktiker och arbetssätt krävs för att mångfald ska bli normalt? Vilka grupper (o)synliggörs i olika sammanhang och hur arbetar man inkluderande i olika sektorer?
Medverkande: Sangeeta Bagga-Gupta, professor och Ylva Lindberg, docent och universitetslektor i litteraturvetenskap
Arrangör: Communication, Culture & Diversity (CCD), Jönköping University
Besökare: 25
 

10:05–10:20
Nationen i historien

Nationen som statsform och identitetsgrund är kanske mer aktuell än någonsin. Men var står vi i dag när det kommer till historiska teorier och forskning om nationen? Hur ser vi på nationen i historien, dess framväxt och villkor, i ett brett perspektiv?
Medverkande: Bo Eriksson, redaktör för Historisk tidskrift, docent i historia, Stockholms universitet och Anne Berg, fil. dr i pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, EDU, Uppsala universitet
Arrangör: Svenska historiska föreningen
Besökare: 45
 

10:30–10:45
Museer och integration

Hur kan museer bli bättre på att belysa migration och bli mer inkluderande genom arbete ihop med civilsamhället? Vilken roll kan fokusgruppsintervjuer med migranter spela? Hur kan museer arbeta med insatser för migranter?
Medverkande: Christina Johansson, universitetslektor i internationell migration och etniska relationer
Arrangör: Malmö universitet
Besökare: 25
 

10:50-11:05
Feedback i skrivundervisningen

Skolforskningsinstitutet presenterar i dag en ny systematisk översikt – en sammanställning av forskning om hur feedback kan användas för att utveckla elevers skrivförmåga. Med översikten får lärare ett värdefullt stöd för undervisning på vetenskaplig grund.
Medverkande: Johan Samuelsson, docent, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet och Åsa Hirsh, fil. dr, universitetslektor, Göteborgs universitet
Arrangör: Skolforskningsinstitutet
Besökare: 75
 

11:10–11:25
Vad har hänt inom diabetesvård och forskning?

De senaste 20 åren har vår kunskap om orsaker till typ 1- och typ 2-diabetes samt sena följdsjukdomar lett till utveckling av många nya läkemedel och tekniska hjälpmedel. Detta har därmed lett till bättre förebyggande behandling, som i sin tur förlänger liv, minskar lidandet och underlättar för ett ”normalt” liv för dem som får diabetes. Nya metoder möjliggör att vi tidigt kan identifiera dem med hög risk att drabbas av typ 2-diabetes och därmed förebygga sjukdom.
Medverkande: Kerstin Brismar, professor i diabetesforskning
Arrangör: 1.6 miljonerklubben
Besökare: 55
 

11:35–11:50
Litterärt, franskt och kvinnligt

Med utgångspunkt från sin uppmärksammade essäsamling Förbjuden frukt ger Lena Kåreland nya perspektiv på läsekonsten, kvinnligt författarskap och fransk litteratur och kultur. I det ymniga persongalleriet ryms bland många andra Simone de Beauvoir, Ellen Key, George Sand och Elsa Beskow.
Medverkande: Lena Kåreland, professor em., Uppsala universitet och kritiker i Svenska Dagbladet
Arrangör: Appell Förlag
Besökare: 35
 

12:00–12:15
En människa blir till

Den norska biokemisten Katharina Vestre har skrivit Det första mysteriet om hur en människa blir till, från den första cellen som delar sig i två, tills det finns en färdig liten människa några månader senare. Ögonöppnande och underhållande om det första, största mysteriet av alla.
Medverkande: Katharina Vestre, doktorand, Institutet för biovetenskap, Oslo universitet
Arrangör: Bokförlaget Atlantis
Besökare: 45
 

12:25–12:40
De kallas ensamkommande

För att förstå andra människors sätt att navigera följde en forskargrupp under 2 år 20 ”ensamkommande” ungdomar med uppehållstillstånd. Hur ser de ungas berättelser ut? Vad hade de lämnat och hur ser de på framtiden?
Medverkande: Philip Lalander, professor i socialt arbete
Arrangör: Malmö universitet
Besökare: 45
 

12:50–13:05
Det avfallsintensiva samhället

Avfall är en enorm risk för folkhälsan. Hanterar vi det inte på ett korrekt sätt så förgiftar vi oss själva. Men kan vi förebygga avfall?
Medverkande: Hervé Corvellec, fil. dr i företagsekonomi och professor, institutionen för service management och tjänstevetenskap
Arrangör: Lunds universitet
Besökare: 55
 

13:15–13:30
Demokratins drivkrafter

Sverige och Finland har en lång parallell utveckling av demokrati, men det finns också tydliga skillnader i den politiska historien och i nuläget. Vad är det för faktorer som styr synen på demokrati i våra länder när både det politiska och det mediala fältet förändras?
Medverkande: Kjell Östberg, professor, Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola, Henrik Meinander, professor i historia, Helsingfors universitet och Anu Koivunen, professor i filmvetenskap, Stockholms universitet
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag och Hanaholmen–Kulturcenturm för Sverige och Finland
Besökare: 45
 

13:40–13:55
Vem behöver mediefostran?

Det är inte bara ungdomar som behöver mediefostran. Många funktioner och kommunikationskanaler i samhället är tillgängliga endast för dem som kan hantera digitala medier. Riskerar vi att få en hel samhällsklass av vuxna medieanalfabeter? Vad händer då?
Medverkande: Anu Koivunen, professor, Stockholms universitet och Ulla Carlsson, professor i journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs univesitet
Arrangör: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Besökare: 25
 

14:05–14:20
Barn ritar sig själva som forskare

Barn är framtidens forskare. Men hur ser de sig själva i forskarrollen? Vad skulle de vilja forska om? För att ta reda på detta anordnade ForskarFredag tävlingen ”Rita dig själv som forskare” åren 2007 och 2017. Teckningarna har nu analyserats av forskare.
Medverkande: Anne-Li Lindgren, professor, Stockholms universitet och Fredrik Brounéus, Vetenskap & Allmänhet
Arrangör: Vetenskap & Allmänhet
Besökare: 25
 

14:30–14:45
Zacharias Topelius i cyberrymden

Nu kan man läsa, söka och hitta information om Zacharias Topelius verk i digital form. Utgåvan www.topelius.sls.fi är utarbetad enligt användarens behov och här kan man hitta allt från Topelius umgängesvänner och intresse för småfåglar till illustrationer och stora historiska romaner.
Medverkande: Eliel Kilpelä, fil. mag, redaktör för Zacharias Topelius skrifter, Pia Asp, fil. mag., redaktör för Zacharias Topelius skrifter och Pia Forssell, docent i litteraturvetenskap och huvudredaktör för Zacharias Topelius skrifter
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland
Besökare: 45
 

14:55–15:10
Analys och engagemang hos sex statsvetare

Sex svenska statsvetare under 1900-talet – Fahlbeck, Tingsten, Lagerroth, Stjernquist, Håstad och Heckscher – porträtteras utifrån likheter och olikheter i forskning, politik, universitetsliv och vardagsliv.
Medverkande: Olof Ruin, professor em., Stockholms universitet
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien
Besökare: 45
 

15:20–15:35
Emil Hildebrand – Riksarkivets förnyare

Som riksarkivarie förnyade och förändrade Emil Hildebrand arkivväsendet i Sverige i grunden. Här presenteras han både som energisk ämbetsman och som mer komplexfylld privatperson.
Medverkande: Erik Norberg, historiker och f.d. riksarkivarie
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien
Besökare: 45
 

15:45–16:00
Konsten att förmedla kunskap – Under strecket 100 år

Den 17 oktober 1918 började SvD varje dag publicera en essä ”i ett neutralt forum för behandlingen av kulturella spörsmål av intresse för den stora bildade allmänheten”. Efter drygt 35 000 understreckare firas nu dess 100-årsjubileum. Hur har olika ämnen behandlats och vilken är Under streckets nutida roll?
Medverkande: Johan Östling, docent i historia, Lunds universitet
 och Lisa Irenius, kulturchef, SvD
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond
Besökare: 55
 

16:05–16:20
Att vara människa i övervakningssamhället

I det digitala samhället kartläggs människors liv in i minsta detalj. Teknologin skapar möjligheterna, politiska och kommersiella intressen skapar efterfrågan. Hur påverkas vi personligt, politiskt och existentiellt av att övervakas och själva bli övervakare?
Medverkande: Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik, Teologiska högskolan Stockholm
Arrangör: Timbro förlag
Besökare: 45
 

16:30–16:45
Tongivande entreprenörskap – Opera på småländska

Vad kännetecknar de organisatoriska processer som gör entreprenörskap på kulturens område möjligt, men som samtidigt också begränsar det? Etableringen av företaget Smålandsoperan ger insikter i det tongivande entreprenörskapets typiska organiseringsrepertoar.
Medverkande: Daniel Ericsson, docent i företagsekonomi, Linnéuniversitetet
Arrangör: Linnéuniversitetet
Besökare: 25
 

16:55–17:10
Peer supporter – en ny yrkeskategori mot psykisk ohälsa

Peer supporter är en ny yrkeskategori som innebär att en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa använder sina erfarenheter av återhämtning för att kunna stötta någon annan i dennes återhämtning.
Medverkande: Elisabeth Argentzell, post doc. vid psykisk hälsa, aktivitet och delaktighet, Lunds universitet samt leg. arbetsterapeut
Arrangör: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg (NSPHiG)
Besökare: 45
 

17:20-17:35
Hjärnboll

Vi talar ofta om speluppfattning eller spelintelligens – men ingen har hittills riktigt kunnat förklara vad det är. I Hjärnboll beskrivs för första gången vilka särskilda hjärnfunktioner som behövs i fotboll och i många andra idrotter. Det kallas exekutiva funktioner, och är nyckeln till att förstå vad spelintelligens är.
Medverkande: Torbjörn Vestberg, doktorand och psykolog samt Predrag Petrovic, forskare, Karolinska Institutet
Arrangör: Natur & Kultur
Besökare: 35
 

17:45-18:00
Äta för livet – mat som gör dig frisk

Vi äter för mycket och kroppen mår inte bra. Hur kan vi med rätt mat istället styra hjärnan till att äta för kroppens bästa?
Medverkande: Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi
Arrangör: Lunds universitet
Besökare: 45
 

18:10-18:25
Dödliga dogmer eller välgörande vetenskap?

Svensk narkotika- och alkoholpolitik skiljer ut sig internationellt med sina tydliga inslag av repression och regleringar. Kan man med fog säga att besluten bakom den förda politiken är forskningsförankrade? Hur ser relationen mellan vetenskap och politik ut och hur har den förändrats över tid?
Medverkande: Johan Edman, docent, kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond
Besökare: 25