Torsdag 25/9 – 2430 besökare

9.45 – 10.00
Mikael Heimann
ATT GÖRA SOM ANDRA GÖR – HÄRMA MER

Är det fult att härma andra? Att härmas eller imitera uppfattas ofta som något mindre bra men förmågan att härma är faktiskt avgörande för vår utveckling. Det är nämligen genom att imitera som nyfödda barn lär sig att ”jag är också en människa”. Förmågan att härma öppnar upp dörren till kulturen, leken och hjälper oss att hantera sociala situationer.
Medverkande: Mikael Heimann, professor i utvecklingspsykologi
Arrangör: Linköpings universitet
150 besökare

 

10.10–10.25
Margareta Serder
FRÅGAN I VÄGEN FÖR SVARET – BRISTEN PÅ LÄSFÖRSTÅELSE

Hur väl förmår det skriftliga PISA-provet mäta elevers kunskaper? I en studie har provfrågor studerats för att ta reda på vad OECD mäter. Studien beskriver hur svenska ungdomar uppfattar, tolkar och besvarar frågor på PISA-provets naturvetenskapliga del. Detta sätts sedan i relation till Sveriges fallande resultat.
Medverkande: Margareta Serder, doktorand i utbildningsvetenskap och naturvetenskapens didaktik
Arrangör: Malmö högskola
100 besökare

 

10.35–11.05
Susanne Olsson, Johanna Lindbäck
LÄSNING SOM VAPEN

Läskunnighet är nyckeln till kunskap och en förutsättning för att lära sig behärska språkets och retorikens alla nyanser. I dag talas det om vikten av läsning. Kan det skrivna ordet bidra till att bryta utanförskap? Panelen diskuterar olika sätt att stärka Sverige som kunskapsnation, överbrygga kunskapsklyftor och bidra till att främja utbildning och bildning.
Medverkande: Susanne Olsson, docent i religionsvetenskap, Södertörns högskola och Johanna Lindbäck, författare och Sveriges läsambassadör. Moderator: Erik Fichtelius, VD UR
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond, UR och Kulturrådet
175 besökare

 

11.15–11.30
Nanna Gillberg
VAD HÄNDE MED STÄMNINGEN?

Ökande medialisering, digitalisering och individualisering har resulterat i ett uppmärksamhetscentrerat samhälle. Vad händer med värderingar, socialt liv och samhällsklimat när vi prioriterar den medierade verkligheten framför den fysiska och alla förväntas vara sina egna personliga varumärken? När blir det viktigare att verka ha roligt än att verkligen ha roligt?
Medverkande: Nanna Gillberg, ekon.dr och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Arrangör: Studentlitteratur
100 besökare

 

11.40–11.55
Anders Andrén
DEN ONORDISKA FORNNORDISKA TRON

Den fornnordiska religionen har formats av olika kulturer. Lyssna till hur solkulten under bronsåldern som har sitt ursprung i östra Medelhavsområdet och om de keltiska kontakterna. Här beskrivs romarrikets påverkan på ritualer och myter samt kopplingar till samisk och finsk religion.
Medverkande: Anders Andrén, professor i arkeologi, Stockholms universitet
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond
125 besökare

 

12.05–12.20
Johanna Palmberg
VAD ÄR FILANTROPI?

I en allt mer globaliserad värld kan filantropins roll förväntas bli allt viktigare. I takt med att välståndet ökar stiger viljan att dela med sig. Vad är egentligen filantropi och hur relaterar det till entreprenörskap och samhällsutveckling? Hur kan donationer bidra till innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar?
Medverkande: Johanna Palmberg, ekon.dr och forskningsledare samt ansvarig för Filantropiskt forum. Moderator: Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef
Arrangör: Entreprenörskapsforum
50 besökare

 

12.30–12.45
Bengt Jacobsson
KULTURPOLITIK – STYRNING PÅ AVSTÅND

Den svenska kulturpolitiken fick sin form under det tidiga 1970-talet och har sedan dess påverkats av det som har legat i tiden. Senare års strävan att stärka de kulturella näringarna liksom tilltron till idéer om mätning och styrning har satt sina spår. Men vad har egentligen förändrats i politiken, och vad är stabilt?
Medverkande: Bengt Jacobsson, professor i företagsekonomi
Arrangör: Södertörns högskola
75 besökare

 

12.55–13.10
Anders Wallin
KOGNITIV MEDICIN – NYTT FOKUS PÅ HJÄRNANS FUNKTIONER

Trots att nedsättning av minne och kognitiva funktioner är vanligt i samband med sjukdom förblir störningen ofta oupptäckt. Hur kan man gå tillväga för att identifiera störningen och varför är det viktigt att man gör det?
Medverkande: Anders Wallin, professor i neuropsykiatri och överläkare
Arrangör: Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
125 personer

 

13.20–13.35
Bengt Kristensson Uggla och Susanna Fellman
KUNDE HUMANISTISKA PERSPEKTIV HA RÄDDAT OSS FRÅN FINANSKRISEN?

I dagens resultatinriktade värld tänker man att humaniora och ekonomi inte har något med varandra att göra. Men hade den ekonomiska krisen undvikits ifall ekonomerna hade fått en dos humanistisk bildning? Här diskuteras behovet och värdet av humaniora och en mer mångdimensionerad syn på ekonomi.
Medverkande: 
Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning, Åbo Akademi och Susanna Fellman, professor i Business history, Göteborgs universitet
Arrangörer: Göteborgs universitet, Jonsereds herrgård, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland
125 personer

 

13.45–14.15
Kerstin Dudas, Charlotta Saldert, Bengt Kristensson Uggla
KAN PERSONCENTRERING REVOLUTIONERA VÅRDEN?

Personcentrerad vård ser patienten som en person och bygger på ett partnerskap mellan patient och vårdgivare som tillsammans planerar vården. Ta del av ett samtal om möjligheter och utmaningar för personcentrerad vård, rehabilitering och omsorg från filosofisk bakgrund till praktisk implementering.
Medverkande: Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning, Åbo Akademi, Kerstin Dudas, leg. sjuksköterska, med. dr., universitetslektor, Göteborgs universitet samt Charlotta Saldert, fil. dr och logoped, Göteborgs universitet
Arrangör: Centrum för personcentrerad vård, Göteborgs universitet (GPCC)
100 personer

 

14.25–14.40
Karin Milles, Lena Lind Palicki
KVINNORÖRELSEN OCH SPRÅKET

En av de stora politiska rörelserna i vår tid är kvinnorörelsen. Den har på ett genomgripande sätt förändrat det svenska samhället i grunden. Den har också förändrat det svenska språket. Föredraget handlar om hur kvinnor har erövrat och förändrat svenskan under hundra år, från förra sekelskiftets rösträttskamp till de senare årens hen-debatt.
Medverkande: Karin Milles, docent i svenska, Södertörns högskola och Lena Lind Palicki, Språkrådet
Arrangör: Södertörns högskola
50 personer

 

14.50–15.05
Anders Ivarsson Westerberg
ADMINISTRATIONSSAMHÄLLET – VART TAR VÅR TID VÄGEN?

Under de senaste decennierna har mängden administrativt arbete ökat i snabb takt. Detta både till följd av den utbredda användningen av IT och en växande kultur av uppföljning och granskning. Konsekvenserna, både förväntade och mer oförutsedda, påverkar organisationer och arbetsliv i grunden.
Medverkande: Anders Ivarsson Westerberg, docent i företagsekonomi och föreståndare för Förvaltningsakademin
Arrangör: Södertörns högskola
75 personer

 

15.15–15.30
Sara Thomé
ALLTID UPPKOPPLAD – ALDRIG AVKOPPLAD

Med smarta mobiler och mobilt internet kan vi vara uppkopplade hela tiden. Vilken betydelse har det för hälsan? Unga vuxna som använder mobil och dator extremt mycket har en ökad risk att utveckla symptom på psykisk ohälsa.
Medverkande: Sara Thomé, leg. psykolog och med. dr., arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Arrangör: FORTE – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
175 personer

 

15.30–15.45
Alexandra Bogren
VI TOLKAR MEDIEBUDSKAP OM ALKOHOL PÅ OLIKA SÄTT

Hur skildrar medierna biomedicinsk alkoholforskning och alkoholism? Hur tolkar läsarna dessa artiklar? Män och kvinnors alkoholproblem beskrivs på olika sätt i media. Läsarnas tilltro till innehållet varierar beroende på var tidningsartiklarna finns publicerade.
Medverkande: Alexandra Bogren, docent i sociologi, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), Stockholms universitet
Arrangör: FORTE – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
50 personer

 

15.55–16.10
Anna Sparrman
DEN PEDOFILA BLICKEN – BARN, VUXNA OCH SEXUALITET

Livet kring barn organiseras och regleras idag, runt om i det västerländska samhället, utifrån hotet om potentiella pedofiler. Vuxna självreglerar sina egna och andras handlingar för att ”hålla ryggen fri”. Barn på bioduken (”Jakten”) anklagar på falska grunder vuxna för att vara pedofiler. En analys och diskussion kring bilder och blickar och deras betydelse för vår egen samtids förståelse av relationen mellan barn, vuxna och sexualitet. Hur påverkar barns syn på s.k. ”normal” sexualitet synen på pedofili?
Medverkande: Anna Sparrman, professor, Tema Barn
Arrangör: Linköpings universitet
100 personer

 

16.20–16.35
Hanna Carlsson
HUR SER FRAMTIDENS BIBLIOTEK UT?

Vad förmedlar den nya tidens bibliotek – böcker eller upplevelser? Vad står egentligen i fokus i den nya stadens stora kulturinstitution?  I Malmö har stadens bibliotek genomgått en stor förvandling och man har försökt skapa ett nytt folkbibliotek: ”The darling library in the world”.
Medverkande: Hanna Carlsson, fil. dr i biblioteks- och informationsvetenskap
Arrangör: Lunds universitet
75 personer

 

16.45–17.00
Gustav Källstrand
MEDALJENS FRAMSIDA – NOBELPRISET I PRESSEN

När nyheten om att Nobel testamenterat sin förmögenhet till ett pris, nådde pressen 1897, skapades stora förväntningar på priset som skulle sätta Sverige på kartan. När priset började delas ut fann pressens rapportering snart sina former – former som i mångt och mycket finns kvar fortfarande idag.
Medverkande: Gustav Källstrand, fil. dr i temat kultur och samhälle, Nobelmuseet
Arrangör: Nobelmuseet
50 personer

 

17.10–17.25
Wilhelm Agrell
FRU PETROVAS SKO – EN RYSK SPIONTRAGEDI

Jevdokia och Vladimir Petrov var KGB-spioner och gifta med varandra. År 1954 hoppade de av i Australien under stor dramatik. Bit för bit maldes äktenskapet sönder i det ”Safe House” där makarna levde som fångar medan de i ändlösa förhör pumpades på underrättelseinformation.
Medverkande: Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys
Arrangör: Lunds universitet
50 personer

 

17.35–17.50
Jesper Olsson, Pelle Snickars
BOKEN OCH DEN ANALOGA NOSTALGIN

Samtidigt som vi lever en allt större del av våra liv i den digitala världen tycks det finnas en längtan tillbaka till en analog värld. Rör det sig enbart om nostalgi? Vad är det som gör att vissa medieformer, som boken eller vinylskivan, fortfarande erbjuder så starkt motstånd mot ettor och nollor? Vad kännetecknade egentligen det analoga samhället?
Medverkande: Jesper Olsson, docent i litteraturvetenskap, Linköpings universitet och Pelle Snickars, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet. Moderator: Anna Sofia Rossholm, Humtank
Arrangör: Humtank
75 personer

 

18.00–18.15
Olle Matsson, Jan-Olof Andersson
ARSENIK I NATTVARDSVINET – EN GIFTMÖRDARPRÄST SKILDRAD I SKILLINGTRYCK

År 1865 hängde sig kyrkoherden i Silbodal, Anders Lindbäck. Han hade dömts till döden efter att ha blandat arsenik i vinet som han gav fattiga och sjuka vid sockenbud. Ett tacksamt ämne för ett av den tidens nyhetsmedia – skillingtrycken.
Medverkande: Olle Matsson, professor i kemi och Jan-Olof Andersson, trubadur
Arrangör: Uppsala universitet
200 personer