SAMARBETSPARTNER

Forskartorget består dels av huvudarrangörer, medarrangörer och partner.

Huvudarrangörer

Kungl. Vitterhetsakademien har som huvudsyfte att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Akademien stödjer forskningsprojekt, arrangerar konferenser, publicerar skrifter och förvaltar ett antal kulturfastigheter. Främst verkar akademien genom sina svenska och utländska ledamöter.
vitterhetsakad.se

Riksbankens Jubileumsfond är en fristående stiftelse, vars ändamål är att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Stiftelsen beviljar årligen forskningsanslag på drygt 370 milj. kr till enskilda forskare och forskargrupper.
rj.se

Medarrangör

Kungliga biblioteket, KB är Sveriges nationalbibliotek. KB har i uppdrag att främja den svenska forskningens kvalitet. Genom att erbjuda källmaterial och en effektiv infrastruktur för forskning, skapar KB förutsättningar för forskarsamhällets utveckling. KB:s samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer varje dag. KB samlar in, bevarar och tillgängliggör nästan allt som ges ut i Sverige.
kb.se

Partner

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland är den största bilaterala fonden i Norden. Fondens uppgift är att främja de samhälleliga och kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland och stimulera till ökat samarbete mellan länderna.
hanaholmen.fi/sv/

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Vi tillvaratar stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för verksamheten i Sverige. Vi vill kännetecknas av hög trovärdighet och strävar efter att vara en kvalificerad samtalspartner. Dessutom är vi en betydande nätverksbyggare, såväl nationellt som internationellt.
jernkontoret.se

Tack för att ni gör Forskartorget möjligt!