SPANA GETINGSPINDLAR

SPANA GETINGSPINDLAR

Torsdag 26/9 lyssnade vi till
Spana getingspindlar och rapportera bofink!

När kommer lärkan till Dalarna? Hur samlar man in fakta om 35 miljoner artfynd? Johan Nilsson visar exempel från Artportalen där du kan rapportera de arter du hittat. Tillsammans med andra kan du göra verklig nytta för naturvården och förändra bilden av verkligheten. Det är Citizen science på riktigt!

Medverkande: Johan Nilsson, Artportalens upphovsman och pristagare Salviuspriset
Arrangör: Artdatabanken

Se hela torsdagens program

Konsten att samla 35 miljoner artfynd

ArtDatabanken, som vill fungera som länken mellan forskare, naturvårdare och allmänheten, driver sedan 2002 Svenska artprojektet på uppdrag av riksdagen. Syftet är att kartlägga och sprida information om landets hela fauna och flora av flercelliga arter. Att samla information om 35 miljoner artfynd på ett och samma ställe ? med hjälp av allmänheten.

Projektet består av tre delar; inventering av dåligt kända arter, taxonomisk forskning och kunskapsspridning genom Nationalnyckeln. Att säkra artkunskapen i samhället är en viktig faktor för Svenska artprojektet, där Nationalnyckeln ingår som en del. Med hjälp av Nationalnyckeln kan fler artbestämma mindre välkända organismgrupper som vi har lite kunskap om idag. Det speciella med projektet är att allmänheten uppmuntras vara med och bidra genom att rapportera sina artfynd på Artportalen. De ideella föreningarna har också en central roll i det löpande arbetet med Artportalen, med ett stort ansvar för kvalitetsgranskning av fynduppgifter och utbildning av sina medlemmar.

Viktig samhällsnytta
Den enorma databas som byggts upp genom åren är en värdefull källa till kunskap om den svenska floran och faunan som är fri för vem som helst att använda. Artpopulationernas förändringar över tid kan analyseras på ett tidigt stadium och leda till riktade naturvårds-
insatser. Man kan till exempel se hur tidpunkten för flyttfåglarnas ankomst skiljer sig från år till år, hur våra fiskar blir större, mindre eller färre med åren, hur tidigt de första vårblommorna tittar fram och hur vanlig eller ovanlig en viss insekt blivit med tiden. Informationen används av olika aktörer inom naturvård, miljöövervakning och forskning, inom kommuner, länsstyrelser och andra nationella myndigheter i den löpande verksamheten kring regional miljöövervakning och uppföljning av miljömål. Informationen är också ett grundläggande underlag för framtagningen av rödlistor.

Amatörer och proffs rapporterar sina fynd
Artportalens styrka är det stora antalet rapportörer som finns runt om i landet och består av allt från glada amatörer och hängivna ideellt arbetande personer till naturvårdstjänstemän och miljöövervakare. Tillsammans utgör de hela grunden för Artportalen. Genom deras engagemang och arbetsinsats skapas en unik och värdefull bild av vår svenska flora och fauna, en bild som annars inte skulle vara möjlig att få fram.

 

Lämna ett svar