Rapport
Bokmässan
28 sept–1 okt 2023

73

PROGRAM

115

FORSKARE

6000

BESÖKARE

35

ARRANGÖRER

SAMMANFATTNING

FORSKARTORGET 20 år Forskartorget fanns på plats på Bokmässan i Göteborg, 28 september– 1 oktober 2023 med scen, salong och utställning. Tusentals besökare kom för att lyssna till programmen, ta del av torgets utställningar, tala med forskare, köpa och beställa böcker samt tidskrifter. Forskartorget fortsätter att vara Bokmässans största arena för populärvetenskap. Arenan där forskare presenterar aktuella forskningsresultat, dels genom korta program och debatter på Forskartorgets scen dels genom böcker och skrifter som finns tillgängliga i Forskarkiosken på torget. I år fyllde Forskartorget hela 20 år vilket uppmärksammades med jubileums-, logotype, program, bildspel och ett jubileumsmingel.

På Forskartorget presenteras den allra senaste forskningen inom samhällsvetenskap, historia, litteratur, språk, medicin, teknik, utbildningsvetenskap och mycket mera. I år deltog 115 forskare, 35 programarrangörer och 73 program stod på agendan. Endast ett program måste ställas in på grund av sjukdom.

Könsfördelning av årets forskare

Ett jämnt flöde av besökare

Även i år hade Forskartorget en mycket jämn ström av besökare och åhörare till de enskilda programmen. Det var allt mellan 35–275 personer som lyssnade till ett enskilt program.  I antalet ovan ingår också tittare som såg och lyssnade till programmen via vår livesändning på forskartorget.se Detta ger en snittsiffra på cirka 75 besökare per program.

Därtill tillkommer alla besökare som tog del av våra utställningar på torget.

Besökare per dag

Tor 28 sept   1300 personer (18 program)
Fre 29 sept   1730 personer (20 program)
Lör 30 sept   1800 personer (19 program)
Sön 01 okt   735 personer (15 program)

ARRANGÖRERNA

35 programarrangörer deltog i år på Forskartorget. För att höra hur dessa upplevt sitt samarbete med Forskartorget innan, under och efter arrangemanget, frågade vi dem via mail. 14 programarrangörer svarade på frågorna och deras svar redovisas nedan.

Vilket är din organisations främsta syfte att delta på Forskartorget?
På frågan vilket som är programarrangörens främsta syfte att delta på Forskartorget finns flera sådana, allt utifrån att vi på Forskartorget har arrangörer från såväl universitet, högskolor, myndigheter, stiftelser, fonder, organisationer och förlag. Nedan följer svaren på frågan.

Många av arrangörerna vill synliggöra den kvalitativa forskningen som äger rum på våra universitet och högskolor. Någon svarar att de vill sprida kännedom om forskning vid ett enskilt universitet. En annan vill sprida forskning till allmänheten och att visa upp universitetets forskare eller som en annan av arrangörerna uttrycker det: Att vara synliga, relevanta och transparenta för våra målgrupper, som bland annat är forskarvärlden och den intresserade allmänheten. Någon vill visa på senaste forskning för deras bransch (kompetensutveckling).

Andra vill i sin tur exponera och synliggöra utgivningen av deras författare, nå och möta läsarna – både den etablerade kretsen men också att nå ut till en bredare målgrupp samt till nya målgrupper. Någon av våra arrangörer deltar för att göra sin verksamhet känd. En annan för att presentera resultaten i en ny forskningsrapport. En av arrangörerna hoppas också med sitt deltagande attrahera nya medarbetare. En arrangör utanför Sverige svarar att de vill informera i Sverige om aktuell forskning och deras facklitterära utgivning.

Många av arrangörerna vill synliggöra den kvalitativa forskningen som äger rum på deras universitet och högskolor.

Vilken besökskategori är din organisation främst intresserad av?
Här följer en rad besökskategorier som våra arrangörer är intresserade att nå.
Många svarar forskare. En annan återkommande kategori är lärare, pedagoger, rektorer, skolledare och förskolelärare. Biblioteksvärlden och journalister är en annan kategori för många. Någon arrangör svarar även forskningsfinansiärer. Sedan är det förstås allmänheten och särskilt då den forskningsintresserade allmänheten. Här följer en kommentar från en av årets programarrangörer: ”Publiken med intresse för kvalitetslitteratur, de som vill förkovra sig, fördjupa sig, lära mer och nytt genom välskrivna alster samt redaktionellt och grafiskt väl genomarbetade fackböcker. Hit hör även de som har ett genuint intresse för bokhantverk, grafisk form och bokhistoria. Ett sådant intresse kan också väckas genom detta synliggörande”.

Är det något du vill förändra i samband med programanmälan som görs via ett digitalt formulär?
På frågan om arrangörerna vill ändra på något i samband när de anmäler program till Forskartorget, svarar de flesta nej. De flesta tycker att allt fungerar fint. Någon tycker det är lättare att enbart maila in programförslagen och att formuläret känns krångligt. En annan arrangör ser gärna att även de föreslagna potentiella forskarna/medverkande får information direkt från oss så snart programmet de kommer att medverka i ev. har accepterats.

En annan av arrangörerna tycker att skulle vara bra att kunna skicka flera ansökningar i samma formulär för att inte behöva fylla i samma faktauppgifter många gånger. En annan arrangör tycker att det skulle vara bra om det skulle rymmas fler arrangörer i samband med ifyllandet av programformulär eftersom program ibland produceras i samarbete med någon annan arrangör.

På frågan om informationen fungerat bra i samband med programanmälan
svarar i princip samtliga programarrangörer  att informationen innan deltagandet på Forskartorget fungerat mycket bra och att den varit tydlig. För enstaka arrangörer som inte svarat på inbjudan om att de önskar medverka på årets torg utan istället anmält sitt intresse i ett senare skede har dock fått vänta litet längre på informationen.

Kommentar från arrangör: ”Uppskattar verkligen Forskartorget – ett etablerat forum för kvalitetslitteratur och fördjupning på Bokmässan. Tror att många lyssnare och läsare återkommer och finner vad de söker på torget”.

Fungerade hanteringen av entrébiljetter och utställarkort bra i år?
I år hade Bokmässan gått tillbaka till ”fysiska” entrébiljetter då det i fjol inte fungerat så bra att hantera digitala biljetter för de medverkande.

Flertalet av Forskartorgets arrangörer tycker att hanteringen av entrébiljetter och utställarkort fungerat bra i år och är nöjda med att pappersbiljetter skickats till dem. Dessa som de i sin tur kunde distribuera vidare till de medverkande.

Det är dock flera som i år svarat att de föredrar digitala biljetter. Hanteringen blir enklare. Särskilt om de medverkande befinner sig utanför ett universitet, högskola eller organisation. För arrangörer som befinner sig utanför landet blir det sårbart med en icke tillförlitlig posthantering.

Viktigt att tänka på är att samtliga arrangörer som har medverkande på morgonen behöver få ett utställarkort istället för en entrébiljett. Detta för att snabbt ta sig in på mässan på morgonen.

Fungerade eftersnacket i Forskarkiosken bra mellan din/dina forskare och besökarna direkt efter genomfört program på scen?
På den här frågan svarar många att eftersnacket fungerade fint i Forskarkiosken. Att det är en viktig uppföljning av scensamtalet då många åhörare önskar ett tillfälle att kunna ventilera sina frågor med forskarna och författarna. Även möjligheten att få böcker signerade om detta erbjuds. Någon svarar att det inte blev så mycket eftersnack vid deras program. En av arrangörernas forskare blev mycket uppvaktad av olika medier och detta skedde alldeles intill scenen vilket  fungerade jättebra. En arrangör tycker att det skulle vara bra om informationen till föreläsaren kan förtydligas redan innan scensamtalet så han eller hon känner till aktiviteten och går direkt till Forskarkiosken, som upplevs som en bra plats för samtal och bokförsäljning.

Använde du själv några marknadsföringskanaler för att nå ut med information om dina program?
För att få stor spridning av Forskartorgets program uppmanar vi arrangörerna att själva sprida information om programmet i egna kanaler. Nedan följer kanaler som arrangörerna använder.

Många använder sig av egen hemsida och/eller intranät. Nyhetsbrev är en annan informationskanal. Sociala medier som Linkedin, Instagram och Facebook, använder sig många av. Någon svarar att den viktigaste kanalen är mässan själv och en av arrangörerna hade annonserat om programmet i Mässtidningen. Några använder pressmeddelanden och chefsbrev.

Arrangörerna fick frågan om de har planer att delta på Forskartorget även nästa år?
På frågan om arrangörerna har för avsikt att delta med program hos oss även nästa år svarar i princip samtliga ja. Ett par av arrangörerna ska utvärdera årets arrangemang innan de kan svara på deltagande nästa år.

Finns det något du vill  ändra eller förbättra i samband med deltagande?
De flesta programarrangörerna är mycket nöjda med hur Forskartorget fungerar idag. Någon önskar längre programtid för sitt program. En annan skulle gärna ha organisationens rollup synlig under Forskartorgets samtliga mässdagar.
Kommentar från arrangör: Uppskattar verkligen Forskartorget – ett etablerat forum för kvalitetslitteratur och fördjupning på Bokmässan. Tror att många lyssnare och läsare återkommer och finner vad de söker på torget.

BESÖKARNA

Under Forskartorget, 28 september–1 oktober delades en publikenkät slumpmässigt ut till våra besökare. Sammanlagt deltog 100 personer i enkätundersökningen och svaren från denna redovisas nedan.

Vilka kom och besökte årets Forskartorg?

Den största besöksgruppen fanns i år inom åldersgrupperna 46–55 och 56–65 år. Många studenter, lärare och skolelever besökte Forskartorget i år, vilket till viss del kan bero på att Bokmässan även i år på fredag 29 september hade en speciell dag då mässan bjöd in gymnasieelever för att ta del av programmet. Nedan redogörs Forskartorgets samtliga större grupper av besökare 2023:

 • lärare
 • övrig skolpersonal
 • studenter
 • skolelever
 • bibliotekarie
 • forskare

 • sjuksköterskor
 • läkare
 • logopeder
 • programmerare/it-yrken
 • och många fler.

Åldersgrupper för årets besökare

57% KVINNOR

43% MÄN

Är Forskartorgets publik återkommande?

60 procent av årets besökare hade varit på Forskartorget flera gånger förut.
20 procent hade besökt Forskartorget en gång förut.
20 procent var förstagångsbesökare på Forskartorget.

Hur hade besökaren fått kännedom om Forskartorget och programmet?

Här skulle respondenten svara på sitt förstahandsalternativ. Men det fanns även utrymme att lämna fler en ett svar.

35 % – Sett informationen på Bokmässans hemsida
19 % –Sett helsidesannons med programmet i Mässtisningen
19 % – Gick förbi Forskartorget
16 % – Tips från kollega eller vän
8 % – Sett det i Forskartorgets programblad som fanns i Bokmässans samtliga entréer.
3 % – Sett programmet via sociala medier.

Vad tycker besökarna är det allra bästa med Forskartorget?

Vi frågade besökarna vad som är det allra bästa med Forskartorget? Över hälften av besökarna som svarade på vår publikenkät valde att med egna ord ge sitt omdöme. Nedan följer ett urval av kommentarerna.

”Alla intressanta föreläsningar”
”Sammanhållning av forskning”
”Aktuella ämnen och tendenser i samhället”
” Korta men innehållsrika föredrag”
”Ger en känsla av att vara med i ett sammanhang”
”Man får adekvat information”
” Bra utbud av aktuell forskning”
”Alltid något nytt”
”Lyssna till aktuell forskning i ett lönsamt format ”
”Många olika teman”
”Vetenskapligt baserade ämnen”
”Intressanta inblickar och intressanta fält”
”Relevanta ämnen som är verklighetsförankrade”
”Bredden på samtliga program”
”Man ”vågar” lyssna på något man inte valt”
”Blandningen av ämnen”
”Alla föreläsare håller tiderna och talar engagerande”

”Intressanta ämnen”
”Fylliga och tankeväckande föreläsningar som vidgar perspektivet”
”Kontinuitet, man vet vad man får”
”Bra sittplatser”
” Bra kvalitet på programmen”
”Tar upp aktuella frågor och situationer”
”Intressanta program”
”Aktuella ämnen och möjligheten att ställa frågor”
”Brett urval av föredrag inom samhälle”
”Intressant ny forskning”
”Det spännande innehållet och att det är så lätt tillgängligt”
”Föreläsningarna är precis lagom långa för att väcka intresse och lust att veta mer”
”Man lär sig massa nya saker”
”Öppenheten”
”Engagerade föreläsare”
”Bra ljud”

Forskarkiosken

Stället som ger möjlighet att möta forskaren på tu man hand.

Efter varje program som presenteras på Forskartorgets scen har besökaren möjlighet att prata med forskaren, bläddra i och köpa böcker, om sådan finns. Allt detta i Forskarkiosken alldeles intill scenen. Här nedan följer svaren vad besökarna tyckte om just denna möjlighet.

47 procent tycker möjligheten är mycket bra.
34 procent tycker det är bra.
18 procent svarar att de inte känner till Forskarkiosken.
1 procent svarar varken/eller.

Forskartorgets utställare 2023

I år var det fullt hus på utställningsområdet runt Forskartorgets scen. Besökarna kunde fördjupa sig i nya forskningsrön genom att bekanta sig med sajten forskning.se som fanns på plats under mässans alla dagar. Det var också möjligt att bläddra i böcker av Sveriges främsta populärvetenskapliga författare inom medicin och hälsa när Karolinska Institutet med vänner gästade oss för andra året i rad. Centrum för Näringslivshistoria hade i år en utställningsdel full av rykande färska böcker om svensk näringslivshistoria. De som besökte Forskartorget hade också möjlighet att ta del av Kungliga bibliotekets enorma samlingar och samtidigt bekanta sig med digitaliseringen av desamma.  Bokförlaget Appell visade i år upp aktuella böcker i en bokhylla i anslutning till Forskartorgets bokutställning.

Årets utställare är mycket nöjda med sitt deltagande och uttrycker att dagarna på Forskartorget var över förväntan. Många nya kontaktytor skapades och många böcker såldes.


Vad tyckte besökarna om Forskartorgets utställningar och övriga aktiviteter?

44%

Utställningarna var bra.

36%

Utställningarna var mycket bra.

20%

Kände inte till utställningarna.


Vad tyckte besökarna om möjligheten att kunna se Forskartorgets program live på forskartorget.se

52%

Tycker att det är mycket bra.

30%

Tycker det är bra

18%

Kände inte till livesändningen.

11%

Svarar, varken/eller.

9%

Svarar, vet ej.


Vilka övriga arenor som presenterar forskning och vetenskap har besökaren varit på under Bokmässan?

På frågan ovan svarar de tillfrågade: Biblioteksscenen, De Litterära Sällskapens scen, Seminarieprogram, SVT Forum och Yttrandefrihetsscenen.

Vad vill publiken se mer av på Forskartorget?

Här följer några ämnen och forskningsfält som publiken vill se mer av. AI, Astronomi, Biologi, Demensforskning, Evolution, Filosofi, Fysik, Historia, Kemi, Kärnkraft (fusion), Litteratur, Medicin, Naturvetenskap, Psykologi, Religion och Skolforskning.


Skulle du rekommendera någon
annan att besöka torget?

97%

Ja

3%

Kanske

Kommer du själv att besöka torget igen?

93%

Ja

7%

Kanske

VAD TYCKTE FORSKARNA SJÄLVA?

Här följer synpunkter från 12 tillfrågade forskare som samtliga deltog i årets program.

Vad är det viktigaste och bästa med att delta på Forskartorget?

De tillfrågade forskarna tycker att informationen inför deras deltagande på Forskartorget fungerat bra och uppskattar särskilt det vänliga bemötandet på plats av arrangörer, konferencier, tekniker och  publikvärdar. Väl på plats svarar forskarna att allt fungerade smidigt och att största anledningen till att de deltar är att sprida kunskap om deras ämnesområden och forskningsresultat. Viktigt för några av de tillfrågade är också att kommunicera med sina målgrupper. I många fall gäller det lärare och andra forskare. De tillfrågade forskarna har också som mål att  engagera allmänheten i aktuell forskning.

Flera av forskarna säger att en av orsaken till att de gärna återvänder till Forskartorget är för att det känns som om de verkligen talar till en publik som vill lyssna till vad de har att berätta.

Flera av forskarna svarar att en mycket bra sak med Forskartorget är att scenen är vänd inåt från strömmen av mässbesökare vilket gör att det känns som att forskaren talar till en publik istället för att skrika ut i intet.

Vidare säger forskarna att det är givande att få presentera sina böcker eller skrifter på torget i ett så ”officiellt sammanhang”.

Kan du tänka dig att komma tillbaka?

På frågan om forskarna kan tänka sig att komma tillbaka ett annat år svarar samtliga att de gärna skulle göra det. En av de tillfrågade forskarna svarar att det gör han gärna – men hoppas samtidigt att få med sig fler forskare..

En av forskarna uttrycker att deltagandet var över förväntan och rekommenderar fler forskare att ta tillfället i akt och delta på Forskartorget ett annat år.

På plats i år hade Forskartorget även en konferencier, en tekniker, en filmare, en fotograf och sex stycken publikvärdar.

FORSKARTORGETS PARTNER

Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond är projektets huvudpartner. Årets medarrangörer var Kungliga biblioteket (KB) och Vetenskapsrådet. Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd var i år projektets partner.

Vetenskapsfestivalen i Göteborg sponsrade i år Forskartorget med personella resurser. Med Region Västerbotten hade Forskartorget ett fortsatt samarbete kring projektets livesändning. Kungliga Patriotiska Sällskapet och Jernkontoret sponsrade i år särskilt Forskartorgets 20-årsjubileum.