Kom och träffa oss på Bokmässan i Göteborg! Vi ses 26–29 september 2024! Årets program klart 17 juni.

Skånelaholms slott

Kungl. Vitterhetsakademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademiens förlag publicerar ett antal vetenskapliga skrifter varje år samt samarbetar med andra förlag. Vitterhetsakademien förvaltar också egna kulturfastigheter. Läs mer om kulturfastigheterna.

Stockholmia

Stockholmia forskning och förlag synliggör Stockholms historia och samtid, utforskar nya områden och stimulerar kunskaps-utveckling genom forsknings-projekt, föredrag, konferenser och böcker. Vår utgivning inkluderar vetenskapliga verk, bio-grafier, fotoböcker – och barnböcker. Vi skapar böcker som består och forskning som lever vidare. Vårt motto är ”tillgängligt på vetenskaplig grund”. Stockholmia

Forskare på torget

Under alla år har över 4000 intressanta forskare och författare från samtliga ämnesdiscipliner medverkat på Forskartorgets scen. Du kan läsa mer om vilka forskare som medverkade i fjolårets program under PROGRAM 2023 och följ oss på Instagram där du under våren kan kan läsa mer om vilka forskare som kommer att medverka hos oss i år.

Skolprogrammet

Forskartorget erbjuder många program för skola och förskola. Intresset är stort bland lärare, elever, studenter och övrig skolpersonal att besöka våra program. Vår ambition är att vara ett komplement till alla övriga skolprogram och områden på Bokmässan. Det gör vi genom att visa på den senaste forskningen inom undervisning, kunskap och bildning. Skola 2023

Lite siffror om Forskartorget

Antal år vi funnits

Program under åren

Forskare på scen

Besökare under åren


Forskartorget på Bokmässan i Göteborg, 26–29 september, närmar sig. Under fyra dagar presenteras inte mindre än 80 program på Bokmässans största arena för populärvetenskap. Besök även vår  utställningsdel och bläddra i nya skrifter och böcker.

Under fliken, PROGRAM, kan du snart läsa mer om årets program och samtliga forskare som medverkar 2024.

Välkommen att kontakta oss på info@forskartorget.se om du vill veta mer om oss eller årets program.

Forskartorget är ett forum som tillsammans med universitet, högskolor, stiftelser, myndigheter, företag, organisationer och bokförlag presenterar ett tvär- och populärvetenskapligt program. Forskartorget väljer att dyka upp i sammanhang och på platser där vi känner att synligheten och kontakten med publiken är viktig. Forskartorgets huvudarena har under många år varit Bokmässan i Göteborg.

Vill du och din organisation vara med och sprida forskningsresultat på ett attraktivt och tillgängligt sätt? Är du föreläsare, organisatör eller finansiär och vill delta på Forskartorget är du välkommen att kontakta oss

Kungl. Vitterhetsakademien har som huvudsyfte att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Akademien stödjer forskningsprojekt, arrangerar konferenser, publicerar skrifter och förvaltar ett antal kulturfastigheter. Främst verkar akademien genom sina svenska och utländska ledamöter.

Riksbankens Jubileumsfond är en fristående stiftelse, vars ändamål är att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Stiftelsen stödjer årligen enskilda forskare och forskargrupper med en halv miljard kronor.

Medarrangör

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. KB har i uppdrag att främja den svenska forskningens kvalitet. Genom att erbjuda källmaterial och en effektiv infrastruktur för forskning, skapar KB förutsättningar för forskarsamhällets utveckling. KB:s samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer varje dag. KB samlar in, bevarar och tillgängliggör nästan allt som ges ut i Sverige.

Medarrangör

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden. Vi ger regeringen råd om forskningspolitik och arbetar för att forskningen ska komma till nytta i samhället.