FORSKARTORGETS PROGRAM 2021

TORSDAG 23 SEPTEMBER

09.00–09.30
Vi måste våga tänka annorlunda
Det behövs humanistiska perspektiv på framtidens utmaningar. Hur kan forskning inom humaniora bidra till att göra världen till en bättre och mer rättvis plats? Ta del av ett samtal mellan två forskare som på helt olika sätt vågar utmana invanda tankemönster.
Medverkande: Joakim Sandberg, professor i praktisk filosofi, Göteborgs universitet, samt professor i ekonomi och finans vid Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna och Catharina Thörn, professor i kulturstudier, Göteborgs universitet
Arrangör: Göteborgs universitet
https://bokmassan.se/programs/vi-maste-vaga-tanka-annorlunda/

09.40–09.55
Om Topelius busfrön och fria flickor
För lite drygt 150 år sedan föddes den moderna barnlitteraturen. Man insåg att barn behöver en särskild och fantasifull barnlitteratur som stimulerade deras läslust och personlighetsutveckling. I sina berättelser lät Zacharias Topelius barnen tänka, agera och känna som barn gör. Han har fostrat flera generationers barn i olika genrer, från barndikter och visor, till sagor, pjäser och fantasy.
Medverkande: Olle Widhe, professor i litteraturvetenskap med didaktik, Göteborgs universitet och Hanna Kurtén, fil.mag. och redaktör
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland och Appell Förlag
https://bokmassan.se/programs/om-topelius-busfron-och-fria-flickor/

Aktuell bok:
Läsning för barn
Zacharias Topelius, redaktörer: Hanna Kurtén, Ulrika Gustafsson
Svenska litteratursällskapet i Finland, 2021

Zacharias Topelius
Sagor i urval
Utgiven av Hanna Kurtén
Svenska litteratursällskapet i Finland och Appell Förlag 2020

10.05–10.35
Skola och demokrati i Sverige och Finland
Vilka samband kan vi se mellan kommunalpolitik, stadsplanering och segregation på lokalnivå med den utbildningspolitik som förs på riksnivå i våra länder? Vi söker svar på frågan med samtidshistoriska och stadsgeografiska glasögon på utbildningspolitik och stadsplanering.
Medverkande: Johanna Ringarp, docent, Stockholms universitet, Pia Mikander, universitetslektor, Helsingfors universitet och Janne Wikström, programchef, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Arrangör: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
https://bokmassan.se/programs/skola-och-demokrati-i-sverige-och-finland/

10.45–11.00
Brev mellan två filosofer
Georg Henrik von Wright efterträdde Ludwig Wittgenstein som professor i filosofi i Cambridge 1948. Idag är han åter aktuell med sin ekologiskt betonade kritik av överdriven vetenskaps-teknisk framstegstro. I en brevbok kan vi följa von Wright från ung student till etablerad professor i samtal med kollegan och vännen, professor Eino Kaila.
Medverkande: Bernt Österman, fil. dr och kurator för von Wright och Wittgensteinarkivet vid Helsingfors universitet
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland och Appell Förlag
https://bokmassan.se/programs/brev-mellan-tva-filosofer/

Aktuell bok:
Skriv så ofta du kan: brevväxlingen mellan Georg Henrik von Wright och Eino Kaila 1937–1958, Georg Henrik von Wright, Eino Kaila, Svenska litteratursällskapet i Finland, Appell Förlag, november 2020

11.10–11.40
Vilken uppgift ska humaniora ha i skolan?
I tankesmedjan Humtanks rapport Humaniora i skolan undersöks de humanistiska ämnenas villkor i den svenska skolan. Samtidigt som humaniora utgör en stor del av skolans innehåll så är de humanistiska ämnena under omförhandling och riskerar att förlora status. Hur ser framtiden ut för humaniora i skolan, i högre utbildning och i samhället i stort?
Medverkande: Peter Degerman, docent i litteraturvetenskap, vicedekan för lärarutbildningen, Mittuniversitetet, Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, Göteborgs universitet och Lina Samuelsson, lektor i litteraturvetenskap, Mälardalens högskola.
Arrangör: Humtank
https://bokmassan.se/programs/vilken-uppgift-ska-humaniora-ha-i-skolan/

Aktuell skrift:
Humtank, Rapport nr 6, juni 2021
Humaniora i skolan. De humanistiska ämnenas plats och villkor i den svenska gymnasieskolan och i grundskolans högre år. Peter Degerman, Katherina Dodou, Karin Holmqvist-Sten, Lina Samuelsson

11.50–12.20
Efter antibiotika – om smitta i ny tid
Det uppskattas att tio miljoner människor år 2050 kommer att dö av infektioner som inte längre svarar på den i dag tillgängliga antibiotikan. Hur kan vi här och nu hitta alternativa vägar mot en mer levbar framtid – med eller utan verksam antibiotika?
Medverkande: Henrik Loodin, doktor i sociologi, Lunds universitet, Cecilia Lenander, doktor i medicinsk vetenskap, Lunds universitet och Kristofer Hansson, docent i etnologi, Malmö universitet
Arrangör: Lunds universitet
https://bokmassan.se/programs/efter-antibiotika-om-smitta-i-ny-tid/

Aktuell bok:
Efter antibiotika – om smitta i ny tid
Kristofer Hansson, Cecilia Leander, Henrik Loodin, m.fl.
Fri Tanke Förlag, 2021

12.35–13.05
Begripa världen genom orden
Lingvisten Niclas Burenhult har forskat om språkets förmåga att ordna världen. I ett samtal om sin forskning tar han med oss på en resa in i djungeln, och berättar om språk som till skillnad från svenska har distinkta ord för lukter. Det påverkar hur vi förstår världen. Lyssna på ett samtal om språkens betydelse för förståelsen av vilka vi människor är.
Medverkande: Niclas Burenhult, docent i allmän språkvetenskap, Lunds universitet. Samtalsledare: Jenny Björkman, Riksbankens Jubileumsfond
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond
https://bokmassan.se/programs/begripa-varlden-genom-orden/

Aktuell bok:
Orden och verkligheten
Niclas Burenhult
RJ:s årsbok 2021
Makadam förlag, augusti 2021

13.15–13.45
Om språken och människans ursprung
I alla tider har människor undrat varifrån vårt språk kommer. Idag vet vi genom unika samarbeten mellan språkforskare och arkeologer att språkets utveckling är intimt förknippad med människans vandringsvägar. Lyssna på språkvetaren Jenny Larsson som använder språket som en nyckel till vår mänskliga historia.
Medverkande: Jenny Larsson, professor i baltiska språk, Stockholms universitet. Samtalsledare: Jenny Björkman, Riksbankens Jubileumsfond
Arrangör: Riksbankens Jubileumsfond
https://bokmassan.se/programs/om-spraken-och-manniskans-ursprung/

Aktuell bok:
I begynnelsen var ordet. Om språken och människans ursprung
Jenny Larsson
RJ:s årsbok 2021
Makadam förlag, april 2021

14.10–14.25
Lärares ledarskap och arbetssätt för studiero
Skolforskningsinstitutet presenterar aktuell forskning om hur lärare kan arbeta för att främja studiero i klassrummet. Den systematiska översikten har fokus på det som läraren kan göra i klassrummet – en komplex uppgift som ofta beskrivs i termer av ledarskap.
Medverkande: Camilo von Greiff, fil. dr, direktör vid Skolforskningsinstitutet och Annika Lilja, fil. dr och docent i pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet
Arrangör: Skolforskningsinstitutet
https://bokmassan.se/programs/larares-ledarskap-och-arbetssatt-for-studiero/

Aktuell skrift:
Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap
Skolforskningsinstitutet, 2021

14.35–15.05
Läs människan – litteratur för läkarstudenter
Att läsa litteratur för att träna sig som läkare – hur fungerar det? I boken Litteratur och läkekonst delar författarna med sig av erfarenheter från sitt arbete på läkarutbildningen i Lund, där litteratur, berättande och skrivande står på schemat. I centrum står hela tiden texternas förmåga att inspirera till samtal och erfarenhetsutbyte.
Medverkande: Evelina Stenbeck, lektor i litteraturvetenskap med inriktning mot kreativt skrivande, Umeå universitet, Katarina Bernhardsson, docent i litteraturvetenskap, lektor i medicinsk humaniora och Immi Lundin, fil. dr i litteraturvetenskap och frilansskribent, båda Lunds universitet
Arrangör: Lunds universitet
https://bokmassan.se/programs/las-manniskan-litteratur-for-lakarstudenter/

Aktuell bok:
Litteratur och läkekonst: Nio seminarier i medicinsk humaniora
Katarina Bernhardsson, Immi Lundin, Evelina Stenbeck
Makadam förlag, 2021

15.15–15.30
Författarnas Paris – Från Balzac till Modiano
Möt Paris genom flanörens strövtåg i den franska litteraturen. Lena Kåreland låter oss ta del av romaner och dikter, tecknar miljöer och lyssnar in röster. Hon berättar också om författarnas egna relationer till sin stad, de platser som deras liv kretsar kring, deras vandringar och vattenhål.
Medverkande: Lena Kåreland, professor em. i litteraturvetenskap, Uppsala universitet
Arrangör: Appell Förlag
https://bokmassan.se/programs/forfattarnas-paris-fran-balzac-till-modiano/

Aktuell bok:
Franska flanörer – Författarnas Paris, från Balzac till Modiano
Lena Kåreland
Appell Förlag, september 2021

15.40–16.10
Den ensamma människans tidsålder
Pandemin avslöjar vårt beroende av varandra. Men den vidgar också klyftorna mellan oss. Vår tid kallas antropocen – människans tidsålder – präglad av välstånd men också av ojämlikhet, ekologisk kris och existentiell ohälsa. Trots avancerad kommunikationsteknologi växer ensamheten. Vad fattas oss?
Medverkande: Mikael Kurkiala, docent i kulturantropologi, Uppsala universitet och kyrkokansliet, Petra Carlsson, docent i systematisk teologi, Teologiska högskolan i Stockholm och Kerstin Dillman, präst, författare och kaplan på Sigtunastiftelsen.
Arrangör: Trossamfundet Svenska kyrkan
https://bokmassan.se/programs/den-ensamma-manniskans-tidsalder/

Aktuell skrift:
Tidens tecken, nr:6
Mikael Kurkiala, m.fl.
Artos & Norma bokförlag, 2021

16.20–16.35
Det Kalla Kriget och kvinnors rättigheter
Denna presentation handlar om det Kvinnodemokratiska Världsförbundet (KDV) som i det Kalla Krigets splittrade världar befann sig på ”Östblockets” sida. I sin nyutkomna bok visar Yulia Gradskova att konfrontationen mellan “väst” och “öst” i hög grad påverkade utvecklingen.
Medverkande: Yulia Gradskova, lektor och docent i historia, Södertörns högskola
Arrangör: Södertörns högskola
https://bokmassan.se/programs/det-kalla-kriget-och-kvinnors-rattigheter/

Aktuell bok:
The Women’s International Democratic Federation, the Global South and the Cold War, Routledge Yulia Gradskova

Routledge, December 2020

FREDAG 24 SEPTEMBER

09.40–09.55
Arbetarpoeten Stig Sjödin
Stig Sjödin (1917–1993) var en av de mest betydande svenska poeterna under 1900-talet. I professor Magnus Nilssons nya bok Kampdiktare i folkhemmet står arbetarförfattaren Sjödin, med sina skildringar av arbete och klass, i centrum. Dessutom avtäcks en bortglömd del av svensk litteraturhistoria, nämligen den som publicerades i fackföreningspressen.
Medverkande: Magnus Nilsson, professor i litteraturvetenskap, Malmö universitet
Arrangör: Malmö universitet
https://bokmassan.se/programs/arbetarpoeten-stig-sjodin/

Aktuell bok:
Kampdiktare i folkhemmet
Magnus Nilsson
Verbal förlag, maj 2021

10.05–10.35
Kunskaper i hållbarhet i lärarutbildningen
Hur ska lärarutbildningarna i Sverige och Finland rusta lärarna för lärandeprocesser med fokus på ekologisk och social hållbarhet? Hur balansera hållbarhetsfrågan mellan ämnesövergripande temabaserat lärande och ämnesintegrerat lärande? Hur ska lärarna tackla frågan om elevernas klimatångest?
Medverkande: Hannele Cantell, universitetslektor, Helsingfors universitet, Maria Ojala, universitetslektor, Örebro universitet och Astrid Tonette Sinnes, professor, Norges miljö- och biovetenskapliga universitet. Samtalsledare: Janne Wikström, Hanaholmen
Arrangör: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och Voksenåsen
https://bokmassan.se/programs/kunskaper-i-hallbarhet-i-lararutbildningen/

10.45–11.00
Skolans fostran av den gode medborgaren
Skolan har alltid haft ett fostransuppdrag med mål att skapa välfungerande medborgare. När politiker och debattörer har formulerat denna uppgift har de ofta involverat uppfattningar om dåtid och samtid samt visioner om framtiden. En analys av skolpolitiska dokument 1811–2011 ger en varierande bild av vem den gode medborgaren har varit olika tider.
Medverkande: Fredrik Alvén, lektor i historia och historiedidaktik, Malmö universitet
Arrangör: Malmö universitet
https://bokmassan.se/programs/skolans-fostran-av-den-gode-medborgaren/

11.10–11.40
Sveriges första lantmätare
1628 sjösattes en systematisk kartering av det dåvarande Sverige på uppdrag av Gustav II Adolf. En kår av statliga lantmätare utbildades och arbetet med att kartera den svenska landsbygden inleddes. Arbetet resulterade i cirka tolvtusen kartor som finns bevarade från stormaktstidens Sverige.
Medverkande: Clas Tollin, docent
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien
https://bokmassan.se/programs/sveriges-forsta-lantmatare/

Aktuell bok:
Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680
Clas Tollin
Kungl. Vitterhetsakademien, juni 2021

11.50–12.20
Jämställt på pappret men hur ser det ut i verkligheten?
Ett panelsamtal om jämställdhet som ett förändringsarbete i universitetsvärlden. Aktuell forskning visar att jämställdhet å ena sidan är en välintegrerad del i forskning och högre utbildning, men å andra sidan skapas nya former av ojämställdhet. Fokus för panelsamtalet ligger på inkluderande kultur, värderingar, värdegrundsarbete, akademisk frihet och akademiskt ansvar.
Medverkande: Anna Wahl, professor och vice rektor, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Johann Packendorff, professor, KTH, Monica Lindgren, professor, KTH, Eva Källhammer, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten. Moderator: Bosse Parbring, kommunikatör, Jämställdhetsmyndigheten
Arrangör: Jämställdhetsmyndigheten
https://bokmassan.se/programs/jamstallt-pa-pappret-men-hur-ser-det-ut-i-verkligheten/

12.30–12.45
Utbildning och inkludering i migrationens tid
I det här seminariet diskuteras utbildning och dess betydelse för inkludering av migranter i nutidens Sverige. Baserat på berättelser från migranter, lärare och annan personal diskuteras utbildningsverksamheters organisering, villkor och pedagogik.
Medverkande: Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik och Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, båda Linköpings universitet
Arrangör: Studentlitteratur
https://bokmassan.se/programs/utbildning-och-inkludering-i-migrationens-tid/

Aktuell bok:
Utbildning i migrationens tid
Magnus Dahlstedt , Andreas Fejes
Studentlitteratur, 2021

12.55–13.25
Ställer forskningen de rätta frågorna?
Det finns ett gap mellan forskningens problemformulering och praktikens intresse. Ställer forskningen de rätta frågorna? Kan en praktiknära forskning ligga närmare lärarnas vardag och göra den mer användbar i klassrummen? Föreläsarna berättar om ett tvåårigt praktikutvecklande forskningsprojekt som studerat AI i matematik-undervisning.
Medverkande: Martin Tallvid, lektor på Center för skolutveckling i Göteborg stad samt på Tillämpad IT, Göteborgs universitet och  Marie Utterberg Modén, doktorand på Tillämpad IT, Göteborgs universitet samt utvecklare på Kvalitet & Utveckling i Kungsbacka kommun
Arrangör: Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet (ULF-Avtalet)
https://bokmassan.se/programs/staller-forskningen-de-ratta-fragorna/

13.35–14.05
Zlatan – läslockaren för killar som inte läser böcker
I David Lagercrantz bok om Zlatan dramatiseras historien om the self made man som lyckas mot alla odds tack vare egna meriter. Det är en effektiv berättelse om framgång som återbrukats även i läsfrämjande sammanhang. Zlatan har framställts som en förebild och läslockare av rang. Men stämmer det att killar börjat läsa böcker tack vare Zlatan?
Medverkande: Cristine Sarrimo, docent i litteraturvetenskap, Lunds universitet
Arrangör: Lunds universitet
https://bokmassan.se/programs/zlatan-laslockaren-for-killar-som-inte-laser-bocker/

Aktuell bok:
Det spökskrivna jaget. Zlatan, marknaden och läsarna
Cristine Sarrimo
Makadam förlag, 2021

14.15–14.30
Kvinnliga representationen i politiken
I januari 1922 tog de första kvinnorna plats i Sveriges riksdag efter en lång kamp för politisk rösträtt och politisk representation. Hur har de senaste 100 årens representation sett ut och hur ser vi på framtiden?
Medverkande: Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet
Arrangör: Riksdagen
https://bokmassan.se/programs/kvinnliga-representationen-i-politiken/

Aktuell bok:
Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin
Ulrika Holgersson, Lena Wängnerud
Makadam förlag, 2018

14.40–14.55
Från Strindberg till Storytel i läsarens spår
Ett samtal kring aktuell forskning om ljudboksboomen, hur kopplingen mellan ljud och litteratur sett ut historiskt med utgångspunkt i boken Från Strindberg till Storytel. Samtalet rör även vad ljudboksläsare förmedlar om platsens betydelse för lyssnande och ifall, eller hur, det är möjligt att göra andra saker samtidigt som man lyssnar till en bok. Medverkande: Julia Pennlert, fil. dr i litteraturvetenskap, Högskolan i Borås och Malin Ögland, universitetsadjunkt, Högskolan i Borås
Arrangör: Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås
https://bokmassan.se/programs/fran-strindberg-till-storytel-i-lasarens-spar/

Aktuell bok:
Från Strindberg till Storytel
Julia Pennlert och Lars Ilshammar
Daidalos, 2021

15.05–15.35
Hälsingegårdarnas hemligheter avslöjade
Hälsingegårdarnas vackra inredningar är unika kulturarv. Med nya analysmetoder har naturvetare och humanister tillsammans avslöjat många hemligheter – nu vet vi vilka pigment och bindemedel som allmogemålarna använt, att den numera ljust blågråa skåpfärgen engång varit klarblå, och att ”Blåmålaren” troligen var två personer – man och hustru.
Medverkande: Lars Nylander, antikvarie vid Hälsinglands museum och doktorand i kulturvård och Anneli Palmsköld, professor i kulturvård, båda Göteborgs universitet
Arrangör: Makadam förlag och Kriterium
https://bokmassan.se/programs/halsingegardarnas-hemligheter-avslojade/

Aktuell bok:
Hälsinglands inredningskultur
Ingalill Nyström, Anneli Palmsköld, Johan Knutsson
Makadam förlag, juli 2021

15.45–16.00
Atomen – vår spion i universum
Atomerna finns överallt i universum och berättar om sin omgivning genom ljuset de skickar ut. Genom att fånga in ljuset med stora teleskop kan vi bestämma temperatur och kemiska sammansättningen i stjärnan eller på planeten där atomen befinner sig. Nyckeln är att dela upp ljuset i dess färger där varje atomslag har sitt fingeravtryck.
Medverkande: Henrik Hartman, docent i fysik, Malmö universitet
Arrangör: Malmö universitet
https://bokmassan.se/programs/atomen-var-spion-i-universum/

16.10–16.40
Immanuel Nobel & Söner
Alfred Nobel har med instiftandet av sitt pris nått internationell ryktbarhet. Bengt Jangfeldt presenterar i sin bok, Immanuel Nobel & Söner, familjen Nobels verksamhet i Ryssland och om hur snillrikheten fördelades inom hela familjen. Alfred Nobels fars och bröders gärningar var minst lika märkliga. Immanuel Nobel & Söner är i själva verket en öppen fråga, som boken och detta samtal försöker finna svaret på.
Medverkande: Bengt Jangfeldt, docent i slaviska språk, Centrum för vetenskapshistoria vid Kungl. Vetenskapsakademien
Arrangör: Centrum för Näringslivshistoria
https://bokmassan.se/programs/immanuel-nobel-soner/

Aktuell bok:
Immanuel Nobel & Söner
Bengt Jangfeldt
Albert Bonniers Förlag, september 2020

16.50–17.05
Curt Nicolin – ingenjör, direktör, debattör
Författaren Anders Johnson presenterar sin bok om Curt Nicolin – en av det svenska näringslivets mest betydelsefulla aktörer under den andra halvan av 1900-talet. En person som också väckte känslor i media och som ofta beskrevs som känslokall i sin rationella syn på företagande och politik. Medverkande: Anders Johnson, skriftställare med inriktning mot svensk politisk och ekonomisk historia
Arrangör: Centrum för Näringslivshistoria
https://bokmassan.se/programs/curt-nicolin-ingenjor-direktor-debattor/

Aktuell bok:
Curt Nicolin – Ingenjör, Direktör, Debattör
Anders Johnson
Förlaget Näringslivshistoria, april 2021

17.15–17.45
Historien om ett brott mot mänskligheten
Historien om folkmord är i det närmaste gränslös; de har förövats alltid och överallt. Utifrån tesen att de sällan kommer ensamma tas här ett stort grepp om folkmordens historia. Folkmordssamhällen liknar och påverkar varandra. Som bevis följer Karlsson en kommunistisk linje, med Stalins sovjetunion, Maos Kina och Pol Pots Kambodja i fokus.
Medverkande: Klas-Göran Karlsson, professor i historia
Arrangör: Lunds universitet
https://bokmassan.se/programs/historien-om-ett-brott-mot-manskligheten/

Aktuell bok:
Folkmord. Historien om ett brott mot mänskligheten
Klas-Göran Karlsson
Historiska Media, maj 2021

LÖRDAG 25 SEPTEMBER

09.40–09.55
En kvinnopolitisk milstolpe i Sveriges historia
År 2021 är det 100 år sedan kvinnor för första gången var röstberättigade och valbara i ett svenskt riksdagsval, en kvinnopolitisk milstolpe i Sveriges historia. Samtalet och Historisk tidskrifts temanummer 2021 handlar om kvinnor som kategori, både historiskt och i nutida historieforskning.
Medverkande: Helena Bergman, docent i historia, Södertörns högskola och Emma Severinsson, universitetslektor i modevetenskap, Lunds universitet
Arrangör:  Historisk tidskrift
https://bokmassan.se/programs/en-kvinnopolitisk-milstolpe-i-sveriges-historia/

Aktuell skrift:
Historisk tidskrift 2021:3
Svenska Historiska Föreningen, 2021

10.05–10.20
På andra sidan dikten. Verklighetens Ulla Winblad
Vem var Carl Michael Bellmans fiktiva gestalt Ulla Winblad? Det här är sannsagan om Maria Christina Kiellström (1744-1798), som föddes utfattig och dog som gift husägare. Däremellan rörde hon sig mellan krog och bal, stuga och slott och blev sitt sekels verkliga sexsymbol, besjungen och bespottad.
Medverkande: Rebecka Lennartsson, docent i etnologi, forskningschef, Stadsmuseet i Stockholm
Arrangör:  Stockholmia förlag, Stadsmuseet i Stockholm
https://bokmassan.se/programs/pa-andra-sidan-dikten-verklighetens-ulla-winblad/

Aktuell bok:
Ulla Winblad. Liv och legend
Rebecka Lennartsson
Stockholmia förlag, februari 2021

10.30–11.00
Sápmi på film och TV
Trots de rörliga bildernas betydelse under 1900-talet saknas mer omfattande kunskap om de filmer och TV-program som skildrar samerna och samisk kultur. Projektet ”Samisk audiovisuell samling” åtgärdar detta, bl.a. genom kollektionen Sápmi på film och TV i Svensk mediedatabas hos Kungliga biblioteket. Projektet presenteras och diskuteras även här, bland annat utifrån etiska frågeställningar.
Medverkande: Lars Ilshammar, fil. dr i historia och biträdande riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket, Ragnhild Nilsson, doktorand, statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet och Mats Rohdin, fil. dr i filmvetenskap, Kungliga biblioteket
Arrangör:  Kungliga biblioteket
https://bokmassan.se/programs/sapmi-pa-film-och-tv/

11.10–11.25
Straffansvar vid atypiska sinnestillstånd
Varför kan personer med allvarlig psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning dömas för brott i Sverige, när andra länder har särskilda undantagsregler? Hur prövar domstolarna skuld i dessa fall? Och måste man dömas för brott för att få vård? Om en udda rättslig modell där hänsyn till straff, vård och samhällsskydd riskerar att motverka varandra.
Medverkande: Tova Bennet, juris doktor i straffrätt, Juridiska fakulteten, Lunds universitet
Arrangör:  Lunds universitet
Aktuell bok:
Straffansvar vid atypiska sinnestillstånd
Tova Bennet
Nordstedts Juridik, oktober 2020
https://bokmassan.se/programs/straffansvar-vid-atypiska-sinnestillstand/

11.35–11.50
Människan och fröer – ett ömsesidigt beroende
I en värld med accelererande klimatförändringar, expansionen av monokultur och förlust av biologisk mångfald kan och bör relationerna mellan människan och fröer diskuteras ur många perspektiv. Ett antal tvärvetenskapliga studier ur samtida och historiska perspektiv presenteras.
Medverkande: Bengt G. Karlsson, professor, Stockholms universitet och Annika Rabo, professor emeritus
Arrangör:  Kungl. Vitterhetsakademien
https://bokmassan.se/programs/manniskan-och-froer-ett-omsesidigt-beroende/

Aktuell bok:
Seeways. The circulation, control and care of plants in a warming world
Bengt G.Karlsson, Annika Rabo, m.fl.
Kungl. Vitterhetsakademien, april 2021

12.00–12.15
Sexualitet och migration
Ämnen som migration och sexualitet är svåra att prata om var för sig, och tillsammans blir det ännu mer komplext. I samhällsdebatten handlar sexualitet och migration ofta om laddade frågor som hedersrelaterat våld och sexuella övergrepp. Men ämnet rymmer, förutom olika kulturella synsätt på sexualitet och familj, många andra viktiga aspekter som äktenskapsmigration, människohandel, HBTQ-frågor, sexualkunskap och ekonomisk marginalisering. Migranter kan vara både förövare och offer och det finns en stor sexuell riskutsatthet inom gruppen. Detta komplexa fält behöver yrkesverksamma som möter migranter i sitt arbete kunna hantera och ha nyanserad kunskap om.
Medverkande: Pernilla Ouis, biträdande professor i socialt arbete, Malmö universitet
Arrangör:  Malmö universitet
https://bokmassan.se/programs/sexualitet-och-migration/

Aktuell bok:
Sexualitet och migration i välfärdsarbete
Pernilla Ouis
Studentlitteratur, januari 2021

12.25–12.55
I trädgårdens spår
Arkeologiska fynd, lämningar av växter och skriftliga källor lämnar spår av de äldsta trädgårdsodlingarna i Sverige. Kulturväxter, mystik och magi är andra pusselbitar i vår förståelse av människans odlande. Presentation av den första av tre planerade böcker om Svensk trädgårdshistoria med fokus på förhistorisk tid fram till tidigmodern period.
Medverkande: Matti Wiking Leino, docent, Stockholms universitet, Jens Heimdahl, fil. dr, Statens historiska museer och Anna Andréasson Sjögren, trädgårdsarkeolog, Stockholms universitet.
Arrangör:  Kungl. Vitterhetsakademien
https://bokmassan.se/programs/i-tradgardens-spar/

Aktuell bok:
Svensk trädgårdshistoria. Förhistoria och medeltid
Anna Andréasson Sjögren, Jens Heimdahl, Matti Wiking Leino
Kungl. Vitterhetsakademien, januari 2021

13.05–13.35
Vårt gröna kulturarv
I tusentals år har bönder sparat en del av skörden som utsäde till kommande års odling. Under det senaste århundradet har dessa lokalt anpassade grödor, så kallade lantsorter, ersatts av moderna sorter på många håll. Med klimatförändringar och matbrist lyfts dessa grödors potential fram: de har ett stort genetiskt värde och är kulinariskt, kulturellt, religiöst och ekonomiskt viktiga. I ett samtal om lantsorternas historiska, nutida och framtida roll i ett tvärvetenskapligt perspektiv.
Medverkande: Jenny Hagenblad, professor, Linköpings universitet, Matti Wiking Leino, docent, Stockholms universitet, Bengt G. Karlsson, professor, Stockholms universitet och Annika Rabo, professor emeritus, Stockholms universitet
Arrangör:  Kungl. Vitterhetsakademien
https://bokmassan.se/programs/vart-grona-kulturarv/

Aktuella böcker:
Svensk trädgårdshistoria. Förhistoria och medeltid
Författare:
Anna Andréasson Sjögren, Jens Heimdahl, Matti Wiking Leino
Kungl. Vitterhetsakademien, januari 2021

Seeways. The circulation, control and care of plants in a warming world
Bengt G.Karlsson, Annika Rabo, m.fl.
Kungl. Vitterhetsakademien, april 2021

13.45–14.00
Häxor och fake news
Häxmodern är den tragiska historien om hur finska Malin Matsdotter 1676 blev föremål för stockholmarnas klappjakt på häxor. Efter en påfrestande rättegång dömdes hon till att brännas levande. Ett samtal om hur falska rykten och vittnesmål kunde påverka historien och en enskild människas öde och om rädslan för det främmande.
Medverkande: Marko Lamberg, professor, docent i nordisk historia, Tammerfors universitet
Arrangör:  Svenska litteratursällskapet i Finland och Natur & Kultur
https://bokmassan.se/programs/haxor-och-fake-news/

Aktuell bok:
Häxmodern
Marko Lamberg
Natur & Kultur och Svenska litteratursällskapet i Finland, januari 2021

14.10–14.25
Leda till självständighet?
Skrivhandledning kan innebära många utmaningar. Hur ska man stötta skrivandet, men samtidigt uppmuntra självständighet? Hur och när ska man ge kritik och beröm? Hur kan man hantera oro och osäkerhet? Presentationen bygger på en forskningsbaserad bok om uppsatshandledning i högre utbildning.
Medverkande: Jenny Magnusson, docent i svenska, institutionen för kultur och lärande, Lärarutbildningen och Maria Zackariasson, professor i etnologi och forskningsledare, Lärarutbildningen, båda Södertörns högskola
Arrangör:  Studentlitteratur och Södertörns högskola
https://bokmassan.se/programs/leda-till-sjalvstandighet/

Aktuell bok:
Handledning i praktiken – om studenters självständighet och akademiska litteracitet
Jenny Magnusson, Maria Zackariasson
Studentlitteratur, januari 2021

14.35–14.50
Att läsa sig in i livet
Vi läser böcker men läser vi också våra liv? Författaren och litteraturvetaren Tatjana Brandt undersöker i essäsamlingen Läsa tankar de fyra legendariska författarna Ann Radcliffe, Fjodor Dostojevskij, George Eliot/Marian Evans och Ursula K. Le Guin. Brandt reflekterar över läsningen som livshållning och vikten av att inte låta samhällets krav på anpassning mala ner det personliga och egensinniga inom oss.
Medverkande: Tatjana Brandt, författare, forskare och litteraturvetare
Arrangör:  Förlaget
https://bokmassan.se/programs/att-lasa-sig-in-i-livet/

Aktuell bok: Läsa tankar – Essäer om geniala böcker och osannolika liv
Tatjana Brandt
Förlaget, 2021

15.00–15.30
Pandemins effekt på öppna forskningsresultat
Pandemin har lett till en ökad publicering av forskningsartiklar och tillförlitligheten till preliminära forskningsresultat har ofta diskuterats i media. De vetenskapliga förlagen har tillfälligt öppnat upp tillgången till publicerade forskningsartiklar om covid-19 som normalt finns bakom betalvägg. Det har också påverkat hur forskningen sprids och förmedlas till allmänheten. Hur kommer detta påverka forskarnas sätt att publicera i framtiden? Kommer förväntningarna på fri tillgång till forskningsresultat att öka? Vilka nya utmaningar har pandemin inneburit för att förmedla forskningsresultat och forskningens processer till allmänheten?
Medverkande:
Gustaf Nelhans, fil. dr och universitetslektor, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan och Amina Manzoor, författare och medicinreporter, Expressen. Samtalsledare: Katarina Wiberg, Kungliga biblioteket
Arrangör:  Kungliga biblioteket
https://bokmassan.se/programs/pandemins-effekt-pa-oppna-forskningsresultat/

Aktuell bok:
Pandemier!: Från Spanska sjukan till covid-19
Amina Manzoor
Fri Tanke Förlag

15.45–16.00
Att göra stad
En stad är en geografisk plats med byggnader, infrastruktur och institutioner, men även av dem som lever i och mellan husen. Staden görs kontinuerligt, av olika grupper av människor med skilda intressen. Den här antologin tar avstamp i de perifera södra delarna av Stockholm och hur människor där är delaktiga i att göra stad.
Medverkande: Malin Gawell, docent i företagsekonomi och Apostolis Papakostas, professor i sociologi och forskningsledare för forskningscentret Reinvent, båda Södertörns högskola
Arrangör:  Stockholmia förlag, Stadsmuseet i Stockholm
https://bokmassan.se/programs/att-gora-stad/

Aktuell bok:
Att göra stad i Stockholms urbana periferi
Apostolis Papakostas, Malin Gawell
Stockholmia förlag, februari 2021

16.15–16.45
Gullviva, mandelblom, kattfot och blåviol – naturen, kärleken och den svenska visskatten
Gullviva, mandelblom, kattfot och  blåviol. På våra läppar finns den litterära visan med lyriska skildringar av såväl naturen som kärleken. Hur står sig visan mot lyriken? Vilka är det sjungna ordets företräden? Vad gör visan med vår bild av naturen och kärleken?
Medverkande: Mats Malm, professor i litteraturvetenskap och ständig sekreterare, Svenska Akademien, Ellen Mattsson, författare och akademiledamot, Martin Bagge, visartist och Marita Rhedin, fil. dr i musikvetenskap och sångerska. Samtalsledare: David Anthin, fil. dr i litteraturvetenskap
Arrangör: Svenska Akademien, Jonsereds herrgård Göteborgs universitet, Svenska Visakademien, Folkuniversitetet och Litteraturbanken
https://bokmassan.se/programs/naturen-karleken-och-den-svenska-visskatten/

Aktuell skrift:
Svenska Akademiens klassikerserie

SÖNDAG 26 SEPTEMBER

09.15–09.30
Serier och forskning
Det finns idag ett stort intresse att använda tecknade serier som del i forskningsprocesser och förmedling av forskningsresultat. Vi presenterar några sådana samarbeten inom Comics Research Lab och diskuterar områdets utveckling.
Medverkande: Gunnar Krantz, professor i visuell kommunikation och Saskia Gullstrand, adjungerad adjunkt i serieteckning och visuell kommunikation, Malmö universitet
Arrangör:  Malmö universitet
Blogg: https://comicsresearchlab.mau.se/home/
https://bokmassan.se/programs/serier-och-forskning/

9.40-9.55
Att ha råd med hyran – ett gammalt problem!
Micael Nilsson har närstuderat den svenska bostadspolitikens historia med fokus på hushållen med sämst ekonomi. Hans sammanfattning är den första i sitt slag och utgör en unik analys som kopplar samman de socialpolitiska vägvalen och den framväxande välfärdsstaten med hur bostadspolitiken utformats för invånarna med minst resurser.
Medverkande: Micael Nilsson, fil. dr, verksam vid Boverket
Arrangör:  Nordic Academic Press
https://bokmassan.se/programs/att-ha-rad-med-hyran-ett-gammalt-problem/

Aktuell bok:
Från barnrikehus till sociala hyreskontrakt. Den selektiva bostadspolitikens ursprung och förändring 1933–1994
Micael Nilsson
Nordic Academic Press, juni 2021

10.05–10.35
Släktforskare löste dubbelmordet i Linköping
När det fruktansvärda dubbelmordet i Linköping kunde klaras upp efter 16 långa år var det en släktforskare som stod för genombrottet. Peter Sjölund gick 200 år bakåt i tiden och byggde ett släktnät som lyckades ringa in mördaren. Här berättas om den världsunika metod som kommer att revolutionera polisarbetet och bidra till att lösa kalla fall. I programmet medverkar även Sara Landström som granskat en stor mängd rättsfall. Bland annat förhören med de misstänkta barnen i det uppmärksammade Kevin-fallet.
Medverkande: Peter Sjölund, Sveriges främste expert på DNA-släktforskning och Sara Landström, fil  dr och docent i psykologi, Göteborgs universitet
Arrangör:  Norstedts och Göteborgs universitet
https://bokmassan.se/programs/slaktforskare-loste-dubbelmordet-i-linkoping/

Aktuella böcker:
Genombrottet: Så löste släktforskaren dubbelmordet i Linköping, Norstedts
Anna Bodin, Peter Sjölund
Norstedts, juni 2021
ISBN: 9789113113999

Handbok i rättspsykologi
Pär Anders Granhag, Leif Strömwall, Karl Ask, Sara Landström
Liber, januari 2021
ISBN: 9789147113064

10.45–11.00
Allmän rösträtt? Om rösträttshinder efter 1921
År 2018–2021 firas att den allmänna och lika rösträtten fyller hundra år. Men hur allmän blev egentligen rösträtten? En rad så kallade rösträttsstreck kvarstod efter 1921. Bland de skäl som länge kunde frånta vuxna medborgare rätten att rösta fanns straffpåföljd, olika ekonomiska svårigheter och omyndigförklaring. Det har också funnits praktiska begränsningar, som bland annat hindrat etniska minoriteter som romer, resande och samer från att rösta.
Medverkande: Annika Berg, docent i idéhistoria, Stockholms universitet, Martin Ericsson, docent i historia, Lunds universitet och Andreas Hedberg, Kungliga biblioteket
Arrangör: Kungliga biblioteket
https://bokmassan.se/programs/allman-rostratt-om-rostrattshinder-efter-1921/

Aktuell bok:
Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921
red. Annika Berg & Martin Ericsson
Makadam förlag, 2021

11.10–11.40
De anonyma. Ett dokumentärt minnesprojekt
Ett koncentrationsläger i Tyskland är omgärdat av en by. Under flera år närmar jag mig människorna där, utan inspelningar och anteckningar. Istället får mötena och upplevelserna bearbetas i mig. Vad minns jag? Ett fritt spelrum mellan det dokumentära och det subjektiva, kan det betraktas som sanning?
Medverkande: Bengt Bok, professor, institutionen för film och media, Stockholms konstnärliga högskola.
Arrangör:  Stockholms konstnärliga högskola
https://bokmassan.se/programs/de-anonyma-ett-dokumentart-minnesprojekt/

Aktuell bok:
De anonyma, om en by vid avgrunden
Bengt Bok
Carlsson bokförlag, januari 2019

11.50–12.20
Ojämlika arbetsplatser – svensk vardag idag
På jobbet är omotiverade löneskillnader och rasistiska kunder vardag för många. Nu har 22 samhällsvetenskapliga forskare belyst ojämlikheterna på svenska arbetsplatser och speglar etniska, klass- och genusbaserade obalanser i flera arbetslivssektorer. Här klargör och diskuterar experterna utmaningarna.
Medverkande: Anders Neergaard, professor i sociologi, Linköpings universitet, Charlotte Holgersson, docent i genus, organisation och ledning, Kungliga Tekniska högskolan, Marta Aguirre, verksam i SEKO och vice ordförande i Pendelklubben och Anneli Jordahl, författare
Arrangör:  Nordic Academic Press och Kriterium
https://bokmassan.se/programs/ojamlika-arbetsplatser-svensk-vardag-idag/

Aktuell bok:
Ojämlika arbetsplatser. Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet
Kristina Boréus, Anders Neergard, Lena Sohl
Nordic Academic Press,augusti 2021

12.30–12.45
Berättelser och tystnader i pandemins tid
Berättelsearkiv, videomagasin och nativeannonser. Det offentliga Sverige har inte snålat på kommunikationsinsatser under coronapandemin. Samtidigt riktas allvarlig kritik om att offentlighetsprincipen har satts ur spel och att journalister inte har fått ut den information de har begärt. Vem äger egentligen makten över berättelserna i kristider?
Medverkande: Hanna Sofia Rehnberg, språkvetare och lektor i journalistik, Södertörns högskola och Maria Grafström, organisationsforskare och docent i företagsekonomi, Score, Stockholms universitet
Arrangör:  Södertörns högskola
https://bokmassan.se/programs/berattelser-och-tystnader-i-pandemins-tid/

13.00–13.15
Har pandemin påverkat vår demokrati?
Den pågående pandemin i världen har påverkat oss på många olika sätt, inte minst vad gäller snabba beslut av riksdag och regering. I många länder har pandemin påverkat demokratin och människor har tvingats inskränka sina demokratiska rättigheter.
Medverkande: Sören Holmberg, seniorprofessor vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Arrangör:  Riksdagen
https://bokmassan.se/programs/har-pandemin-paverkat-var-demokrati/

13.35–13.50
Centauring – curatera dressyrens koreografi
Presentationen tar avstamp i ett konstnärligt forskningsprojekt där metoder från tre olika kunskapsfält; curatering, koreografi och dressyr, korsbefruktat varandra. Relationer mellan djur, människor, ting och språk har fått konstnärlig form genom vilken frågor om intimitet, tvång, omvårdad och disciplin ställts på sin spets.
Medverkande: Marie Fahlin, fil. dr i koreografi, Stockholms konstnärliga högskola
Arrangör:  Stockholms konstnärliga högskola
https://bokmassan.se/programs/centaurering-curatera-dressyrens-koreograf/

Aktuell bok:
Centauring – The Book
Marie Fahlin
MBM Förlag, mars 2021

14.00–14.15
Måste barnen få ont hos tandläkaren?
Barn och ungdomar förknippar alldeles för ofta tandbehandling med smärta och obehag. Vid Malmö universitet pågår forskning för att undersöka vad som påverkar att det gör ont och vad vi kan göra åt det. Både barnpatienter och tandvårdspersonal involveras. Målet är att kunna skräddarsy behandlingar så att det inte ska göra ont.
Medverkande: Henrik Berlin, odontologie doktor och Gunilla Klingberg, professor Barntandvården, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet
Arrangör:  Malmö universitet
https://bokmassan.se/programs/maste-barnen-fa-ont-hos-tandlakaren/

14.25–14.40
Möt världens märkligaste djur
Biologen Hanna Nyborg Støstad tar oss med på en resa till världens märkligaste djur – fiskar som klättrar i vattenfall och fladdermöss som ger blod. Med ny forskning som grund visar hon hur evolutionen har påverkat djurlivet, och ger en inblick i hur djuren anpassar sig till en värld i förändring.
Medverkande: Hanna Nyborg Støstad, fil. dr i evolutionär biologi, Naturhistoriskt museum, Universitetet i Oslo
Arrangör:  Sekwa förlag
https://bokmassan.se/programs/mot-varldens-markligaste-djur/

Aktuell bok:
Äventyrlig evolution
Hanna Nyborg Støstad
Sekwa förlag, april 2020

14.50–15.20
Funkisrörelsen i nyliberala tider
Mikael Mery Karlsson har studerat mötet mellan den sexualpolitiska rörelsen och funktionsrättsrörelsen i kampen för allas rätt till sexualitet oavsett kroppsfunktionalitet. Utifrån sin nya bok om förutsättningarna för politisk kamp inom civilsamhället idag kommer han att tala om hur människor tillsammans utmanar normer och skapar nya möjligheter.
Medverkande: Mikael Mery Karlsson, fil. dr i genusvetenskap, Lunds universitet
Arrangör:  Lunds universitet
https://bokmassan.se/programs/funkisrorelsen-i-nyliberala-tider/

Aktuell bok:
Gå eller rulla – alla vill knulla
Mikael Mery Kalsson
Arkiv förlag, 2020

15.30–16.00
Resursifieringsmanifesto – vad är det?
Den globala utvecklingen skapar en ökad press av att identifiera, skapa och utnyttja nya resurser. För att förstå konsekvenserna av denna press föreslår det lundensiska Resursifieringsmanifestot att resurser bör betraktas som något som blir till genom sociala processer snarare än något som bara finns och väntar på exploatering.
Medverkande: Hervé Corvellec, professor i företagsekonomi, Lunds universitet
Arrangör: Lunds universitet
https://bokmassan.se/programs/resursifieringsmanifesto-vad-ar-det/