RapportBokmässan22–25 september 2022

62

PROGRAM

115

FORSKARE

6000

BESÖKARE

35

ARRANGÖRER

SAMMANFATTNING

Forskartorget fanns på plats på Bokmässan i Göteborg, 22–25 september 2022 med scen, salong och utställning. Tusentals besökare kom för att lyssna till programmen, ta del av torgets utställningar, köpa och beställa böcker samt tidskrifter. Forskartorget fortsätter att vara Bokmässans största arena för populärvetenskap. Arenan där forskare presenterar aktuella forskningsresultat, dels genom korta program och debatter på Forskartorgets scen dels genom böcker och skrifter som finns tillgängliga i Forskarkiosken på torget.

På Forskartorget presenteras den allra senaste forskningen inom samhällsvetenskap, historia, litteratur, språk, medicin, teknik, utbildningsvetenskap och mycket mera. I år deltog 115 forskare, 35 programarrangörer och 62 program presenterades, varav 12 program var halvtimmesprogram. Övriga program presenterades som en akademisk kvart (15 minuter vardera). Två program ställdes in med kort varsel.

Könsfördelning av årets forskare

En jämn ström av besökare

I år hade Forskartorget en mycket jämn ström av besökare till de enskilda programmen. Det var allt mellan 30–315 besökare under ett enskilt program. Detta ger en snittsiffra på cirka 60 besökare per program.

Till antalet besökare för scenprogrammet tillkommer även alla besökare till Forskartorgets utställningar och Forskarkiosken och de som följde programmen via Bokmässan Play.

Besökare per dag

Tor 22 sep   932 personer (16 program)
Fre 23 sep   835 personer (16 program)
Lör 24 sep   1580 personer (17 program)
Sön 25 sep   678 personer (13 program)

Till besökare ska även räknas de som tog del av programmen via Bokmässan Play. 47 program visades från Forskartorget och 1978 personer såg programmen via Play. Sammanlagt: 6000 besökare

ARRANGÖRERNA

35 programarrangörer deltog i år på Forskartorget. För att höra hur dessa upplevt sitt samarbete med Forskartorget innan, under och efter Mässan, skickades ett frågeformulär ut via mejl – till samtliga arrangörer. 15 programarrangörer svarade på frågorna och deras svar redovisas nedan.

Vilket är din organisations främsta syfte att delta på Forskartorget, Bokmässan? Vi får ett rätt entydigt svar med lite olika nyanser. När den tillfrågade representerar ett universitet eller högskola är svaret att den främsta orsaken till att de deltar bland annat är att lyfta intressant forskning vid sitt lärosäte. När samma fråga ställs till en representant för ett bokförlag är svaret att det är viktigt att kunna lyfta fram vetenskaplig bokutgivning. För vissa av programarrangörerna är svaret både och, att lyfta fram intressant forskning och att presentera aktuell bokutgivning. Här följer några enskilda svar:

– Synliggöra vår akademis forskning på ett tillgängligt och intressant sätt på en väletablerad och känd arena. Det är värdefullt för oss att få vara med på Forskartorget med program.

– Att föra ut relevanta och aktuella perspektiv från forskningsfronten till en bred och intresserad allmänhet på ett sätt som är tillgängligt utan att vara förenklande.

– Visa upp vår vetenskapliga bokutgivning för mässbesökare som inte har (dyra) seminariekort – mycket positivt!

– Att ge författarna möjlighet att presentera sina senaste böcker. Viktigt med ett vetenskapligt publikt forum på mässan.

– Kommunicera med målgruppen (lärare).

På frågan om informationen fungerat bra i samband med programanmälan svarar samtliga tillfrågade att de tycker informationen varit mycket tydlig och väldigt bra. Det gick smidigt att fylla i programformuläret. Informationen ni frågade efter i formuläret kändes noga avvägd av er som organisatör. En av arrangörerna som deltagit många år svarar: Ja, men vi vet också mycket om hur det fungerar sedan tidigare och behöver inte kolla informationen så noga. En annan påpekar att det skulle vara bra om man kunde se det ifyllda programmet efter att man skickat in programanmälan (vilket inte är möjligt med dagens formulär).

Om hanteringen av entrébiljetter och utställarkort fungerat i år svarar majoriteten att det fungerat smidigt och lätt. I år var samtliga entrébiljetter digitala. Bokmässan försåg Forskartorget med biljettkoder. I de fall programarrangörer hade ett fåtal forskare som medverkade i årets program valde Forskartorget att skicka programarrangören biljetten i pdf-fil som i sin tur skickade biljetten till den medverkande. I de fall en programarrangör hade många medverkande i program, valde Forskartorget i stället sända biljettkoder så att programarrangören själv fick registrera ett konto och hämta ladda ner biljetterna. Detta upplevdes mindre bra och besvärligt.

När det gällde utställarkorten som vi förser våra utställare med – var det i år lite extra knöligt. Detta på grund av att inga utställarkort skickades ut i förväg med post utan skulle hämtas upp på plats på Mässan.

På frågan om det är bra att Forskartorget filmar de enskilda programmen och bland annat finns med på Bokmässan Play svarar väldigt många att det är bra. Att det är en bra service som ökar tillgängligheten av programmen från Forskartorget. Bra också att kunna se programmen efteråt. En av arrangörerna tycker dock att det är synd att programmen ligger på Bokmässan Play dit det krävs biljett för att kunna se program i efterhand. Att visa programmen fritt live på Forskartorgets hemsida år så klart bäst för mottagarna. En annan arrangör med egen scen på Bokmässan tycker att vi gott kan skippa tjänsten. Argumenten är att det är dyrt och onödigt.

På frågan om arrangören är nöjd hur programmen marknadsförts innan och under mässan svarar samtliga att de tycker att allt varit väldigt bra och jättetydligt. Någon svarar att just i år har det varit en väldigt bra exponering. En annan programarrangör är nöjd med att många av forskarna presenterats med bilder i olika marknadsföringsprodukter och medier. En annan svarar att var mycket bra och tydlig information på själva torget.

Arrangörerna fick frågan om de har planer att delta på Forskartorget även nästa år? På frågan svarar i princip samtliga arrangörer, ja. Några med ett tillägg. En svarar att det är vår förhoppning, en annan; gärna om vi har en passande boktitel. En av de tillfrågade arrangörerna svarar; vet inte och en annan svarar; ja om vi kan ordna medverkan via samarbete med annan arrangör.

BESÖKARNA

Under årets Forskartorg, 22–25 september delades en publikenkät slumpmässigt ut till våra besökare som lyssnat på ett program på torget. Sammanlagt deltog 100 personer i enkätundersökningen och svaren från denna redovisas nedan.

Vilka kom och besökte årets Forskartorg?

Många studenter, lärare och skolelever besökte Forskartorget i år, vilket till viss del kan bero på att Bokmässan på fredag 25 september hade en speciell dag då de bjöd in studenter och skolelever. Den största besöksgruppen fanns i år inom åldersgrupperna 46–55 och 56–65 år. Forskartorgets övriga stora grupper av besökare 2022 var:

 • lärare
 • övrig skolpersonal
 • studenter
 • skolelever
 • bibliotekarie
 • forskare
 • sjuksköterskor
 • läkare
 • logopeder
 • programmerare/it-yrken
 • och många fler.

Åldersgrupper för årets besökare

40% MÄN

60% KVINNOR

Är Forskartorgets publik återkommande?

60 procent av årets besökare hade varit på Forskartorget flera gånger förut.
20 procent hade besökt Forskartorget en gång förut.
20 procent var förstagångsbesökare på Forskartorget.

Hur hade besökaren fått kännedom om Forskartorget och programmet?

Här skulle respondenten svara på sitt förstahandsalternativ. Men det fanns även utrymme att lämna fler en ett svar.

30 % – Sett informationen i Mässtidningen. (I år hade Forskartorget en helsidesannons i Mässtidningen).
25 % – Gick förbi Forskartorget, såg programmet och valde att sätta sig ner och lyssna.
20 % – Läst om programmet i dag-för-dag-kalendariet på bokmassan.se
15 % – Fått tips om programmet av en kollega, vän eller släkting.
8 % – Sett det i Forskartorgets programblad som fanns i Bokmässans samtliga entréer.
2 % – Sett programmet via sociala medier.

Vad tycker besökarna är det allra bästa med Forskartorget?

Vi frågade besökarna vad som är det allra bästa med Forskartorget? Närmare 50 besökare valde att svara på den här frågan. Det bästa svaret fick vi kanske av en 9-åring pojke som svarade: namnet!

”Tydligt, intressant och bra”
”Korta intressanta föredrag”
”Kompetenta föreläsare”
” Bredden av ämnen som tas upp och längden på programmen”
”Att lyssna till forskare som visar på svar och fakta på frågor man ställer sig i vardagslivet”
”Hög nivå och ändå nära åhörarna”
” Att Forskartorget finns lättillgängligt”
”Fakta presenterad på ett lättillgängligt sätt”
”Behandlar och upplyser om viktiga frågor”
”Man vet att kvaliteten är hög”
”Möjligheten att möta en forskare”

”Ny forskning. Snabbt presenterat”
”Mixen av olika forskningsfält”
”Variationen och skarpa intellekt”
”Vet att samtliga program är vetenskapligt baserade”
” Ett bra sätt att nå ut med forskning till allmänheten”
”Att man lär sig något”
”Oftast lätt att förstå”
”Aktuell ämnen och möjligheten att ställa frågor”
”Brett urval av föredrag inom samhälle”
”Att det ger tillfälle att lära sig saker man annars inte hade tänkt på”
”Intressant och vida skilda ämnen”
”Att få träffa forskarna och att få lyssna till korta presentationer av experters kunskaper”

Forskarkiosken

Stället som ger möjlighet att möta forskaren på tu man hand.

Efter varje program som presenteras på Forskartorgets scen har besökaren möjlighet att prata med forskaren, bläddra i och köpa böcker, om sådan finns. Allt detta i Forskarkiosken alldeles intill scenen. Här följer svaren vad besökarna tyckte om just denna möjlighet. Det här tycker besökaren om Forskartorget:

42 procent tycker möjligheten är mycket bra.
35 procent tycker det är bra.
16 procent svarar att de inte känner till Forskarkiosken.
7 procent svarar varken/eller.

Forskartorgets utställningar 2022 

I år lyfte Forskartorget bland annat fram specialbiblioteken. Dels uppmärksammades detta via en skylt invid Forskarkiosken. På denna presenterades ett urval av biblioteken. Dels via en intresseväckande utställning som Hagströmerbiblioteket, Karolinska Institutet presenterade på torget. I utställningen visades böcker, skrifter och föremål om medicin, anatomi, farmaci, naturhistoria, biologi och kemi. Bland annat kunde besökarna bläddra i en kopia av Linnés Systema Naturae. Stockholmia – forskning och förlag fanns med på utställningsdelen och presenterade sin utgivning av böcker. Böckerna fanns även till försäljning. Även KB hade en liten yta där de med jämna mellanrum förde diskussioner med besökare.  Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd fanns med på ett hörn genom att exponera sitt magasin, Forte Magasin.


Vad tyckte besökarna om Forskartorgets utställningar och övriga aktiviteter?

27%

Utställningarna var mycket bra.

45%

Utställningarna var bra.

28%

Kände inte till kände utställningarna.


Vad tyckte besökarna om möjligheten att kunna se Forskartorgets program på Bokmässan Play – både live och efteråt?

Frågan ställdes på plats på Forskartorget utan information om att en kostnad föreligger för att se Play-programmen.

42%

Tycker att det är mycket bra.

20%

Kände inte till Bokmässan Play.

18%

Tycker det är bra.

11%

Svarar, varken/eller.

9%

Svarar, vet ej.


Vilka övriga arenor som presenterar forskning och vetenskap har besökaren varit på under Mässan?

Axess monter, Fri Tankes monter, Globala torget, Göteborgs universitets monter, Klimatscenen, Litteraturscenen, Lunds universitets monter, Lärarscenen, Samfundet De nio, Seminarieprogrammen, Vetenskap och Folkbildning och Yttrandefrihetstorget.

Vad vill publiken se mer av på Forskartorget?

Här följer några av ämnena och forskningsfälten: Dagsaktuell forskning kopplad till samhällsdebatt, Historia, Klimat och miljö, Konstvetenskap, Kyrkohistoria, Mat och miljö, Medeltiden, Medicin, Naturvetenskap, Open access på djupet, Publiceringsprocessen kring vetenskaplig bokutgivning.


Skulle du rekommendera någonannan att besöka torget?

93%

Ja

7%

Kanske

Kommer du själv att besöka torget igen?

97%

Ja

3%

Nej (med tillägget att de skulle åka hem efter programmet de lyssnat till)

VAD TYCKTE FORSKARNA SJÄLVA?

Här följer synpunkter från 12 tillfrågade forskare som samtliga deltog i årets program.

Vad är det bästa och viktigaste med att delta på Forskartorget?

De tillfrågade forskarna tycker att informationen inför deras deltagande på Forskartorget fungerat bra och uppskattar särskilt det vänliga bemötandet på plats. Väl på plats svarar forskarna att allt fungerade smidigt och att största anledningen till att de deltar är att sprida kunskap om deras ämnesområden och forskningsresultat. Viktigt för några av de tillfrågade är också att kommunicera med sina målgrupper. I många fall gäller det lärare. De tillfrågade vill också engagera allmänheten i aktuell forskning.

Flera av forskarna säger att en av orsaken till att de gärna återvänder till Forskartorget är för att det känns som om de talar till en publik som vill lyssna till vad de har att berätta. Att besökarna medvetet kommit för att lyssna och ställa frågor till forskaren efter programmet.

Vidare säger forskarna att det är givande att få presentera sina böcker eller skrifter på torget i ett så ”officiellt sammanhang”.

Kan du tänka dig att komma tillbaka ett annat år?

På frågan om forskarna kan tänka sig att komma tillbaka ett annat år svarar samtliga att de gärna kommer tillbaka. En av de tillfrågade forskarna svarar att det gör han gärna – men hoppas samtidigt att få med sig fler forskare och fler program från hans aktuella högskola. En forskare svarar att han inte riktigt fått information om utformningen av Forskartorget, att det var en scen mitt i myllret. Han hade föreställt sig en seminarielokal och anpassat föreläsningen därefter.

På plats i år hade Forskartorget; en konferencier, en tekniker, en filmare, en fotograf och sju publikvärdar som arbetade enligt ett schema.

FORSKARTORGETS HUVUDARRANGÖRER

Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond. Medarrangör: Kungliga biblioteket (KB).