PROGRAM FÖR SKOLA
PÅ FORSKARTORGET BOKMÄSSAN 2023

Forskartorget erbjuder många program för skola och förskola. Under åren har vi märkt att intresset är stort bland lärare, elever, studenter och övrig skolpersonal att besöka oss. Vår ambition är att vara ett komplement till alla övriga skolprogram och områden på mässan genom att visa på den senaste forskningen inom undervisning, kunskap och bildning.

Samtliga program på Forskartorget riktar sig så klart till lärare, elever, studenter och skolpersonal. Men vi har särskilt valt att presentera program anpassade för skolan på torsdag fm och fredag fm då vi vet att många lärare, elever, studenter och övrig skolpersonal besöker mässan och även oss. Du hittar fjolårets skolprogram nedan. Forskartorgets fullständiga program från i fjol finns under Program2023

Samtliga program ingår i entrébiljetten.

TORSDAG 28 SEPTEMBER

09.15–09.30
UNDERSÖKANDE LÄSAKTIVITETER OM NATURVETENSKAP
Förskollärare, lärare och forskare berättar om erfarenheter från ett praktiknära forskningsprojekt som fokuserade på undersökande läsaktiviteter om naturvetenskap. Inom projektet genomfördes undervisning med barn mellan ett och åtta år med samma barnböcker och naturvetenskapliga innehåll. I presentationen ges exempel på hur barns kunnande i språk och naturvetenskap förändrades med undersökande läsaktiviteter.
Medverkande: Agneta Phil, lektor och Jonna Larsson, universitetslektor
Arrangör: Förskoleförvaltningen Göteborg

09.40–09.55
NYA VÄGAR TILL LIKVÄRDIG SKOLA
Trots stora – och över tid ökande – betygsskillnader mellan könen, fortsätter skolan ännu efter 25 år att luta sig mot teorier om en maskulinitetsskapande antipluggkultur som förklaringsmodell till pojkars sämre skolprestationer. Med utgångspunkt i att skolan är för viktig för att inte vara jämställd, visar Fredrik Zimmerman här nya vägar för att få fler elever att lyckas. I centrum står frågan om begriplighet, och hur skolan kan göras mer begriplig så att fler elever – oavsett kön – lyckas.
Medverkande: Fredrik Zimmerman, fil. dr i barn- och ungdomsvetenskap och verksam som lektor på institutionen för pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås
Arrangör: Liber

10.05–10.20
NYA RÖN OM BARN, UNGA OCH MEDIER
Vad utmärker medieanvändningen bland barn och unga idag? Här presenteras färska resultat från Ungar & medier, en nationellt representativ enkätundersökning bland svenska barn och ungdomar om deras medieanvändning och attityder till medier, som Statens medieråd genomför vartannat år. Den senaste datainsamlingen skedde hösten/vintern 2022.
Medverkande: Yvonne Andersson, fil. dr i medie- och kommunikationsvetenskap, Statens medieråd
Arrangör: Statens medieråd

10.30–11.00
KUNSKAP I DET DIGITALA KLASSRUMMET
Skolans kunskapsuppdrag är centralt vare sig läraren arbetar med digitala eller icke–digitala verktyg. Samtidigt skapar den digitala tekniken unika möjligheter att undersöka hur och inte vad eleven lär sig. Dessa aspekter problematiseras både utifrån aktuell debatt och hur lärare ska förhålla sig till vetenskaplig evidens på området. Digitaliseringen av samhället, skolan och användning av läromedel, oavsett hur man ställer sig till dessa, innebär att alla som arbetar med undervisning behöver förhålla oss till flera centrala aspekter.
Medverkande: Björn Sjödén, universitetslektor, Högskolan i Halmstad och Johan Lundin, professor, institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet
Arrangör: Vetenskapsrådet

11.10–11.25
DESIGN AV AI-DRIVNA TJÄNSTER
För att göra dagens AI-teknologi tillgänglig och värdeskapande krävs inte bara teknisk kunskap, utan också en förståelse för människan. I denna bokpresentation berättar författaren Pontus Wärnestål om hur vi tar till vara på både människans kompetens och kraften i artificiell intelligens för att skapa nya typer av tjänster för individer, organisation och samhälle.
Medverkande: Pontus Wärnestål, biträdande professor i informationsteknologi och författare, Högskolan i Halmstad
Arrangör: Högskolan i Halmstad

11.35–11.50
SPRÅKVETARE PRATAR SVENSK OCH FINSK HISTORIA
Historikern och professorn Martin Hårdstedt gav nyligen ut boken Finlands svenska historia. Emeritusprofessorn i finska Jarmo Lainio planerar en bok om Sveriges finska historia. Hur ser Lainio och nuvarande professorn i finska Heidi Grönstrand på sambanden mellan språk och historia?
Medverkande: Jarmo Lainio, emeritusprofessor, Heidi Grönstrand, professor, Stockholms universitet och Janne Wikström, projektchef, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.
Arrangör: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

12.00–12.15
HISTORISK FÖRSTÅELSE
Skolforskningsinstitutet presenterar aktuell forskning om historisk förståelse – en central frågeställning inom historia som kan vara komplicerad att identifiera och svår att lära ut. Forskningssammanställningen vänder sig i första hand till lärare som undervisar i skolämnet historia i högstadiet och gymnasieskolan.
Medverkande: Alf Sjöblom, fil. dr, forskare och projektledare, Skolforskningsinstitutet och Ylva Sjöstrand, fil. dr, gymnasielärare i historia och samhällskunskap, Nacka gymnasium
Arrangör: Skolforskningsinstitutet

12.25–12.55
MEDBORGARFORSKNING OCH VETENSKAPENS DEMOKRATISERING
Genom medborgarforskning kan allmänheten bidra till forskning, exempelvis genom insamling av data. Metoden kan bidra till ett ökat intresse och större förståelse för forskning, men finns det även nackdelar? Kan kvaliteten i data garanteras? Vilka medverkar i projekten och återspeglar de en bred allmänhet?
Medverkande: Dick Kasperowski, professor, Göteborgs universitet, Karl-Magnus Johansson, 1:a arkivarie, Riksarkivet och Johan Nilsson, miljöanalytiker, Sveriges lantbruksuniversitet. Samtalsledare: Katarina Wiberg, KB
Arrangör: Kungliga biblioteket

FREDAG 29 SEPTEMBER

09.15–09.30
KOGNITIONSVETENSKAP FÖR LÄRARE
Kognitionsvetenskapliga perspektiv på undervisning och utveckling är sedan en tid ett obligatoriskt inslag på lärarutbildningarna. Så, vad behöver verksamma och blivande lärare veta? Och hur förhåller kognitionsvetenskapliga rön sig till utbildningsvetenskapliga perspektiv? I sin föreläsning ger Alva Appelgren exempel från forskning och lärsituationer kring återkoppling, motivation, minne och koncentration. Hon tar även upp lärande utifrån forskning om genetik.
Medverkande: Alva Appelgren, doktor i kognitionsvetenskap, Karolinska Institutet
Arrangör: Liber

09.40–09.55
PODDAGOGEN
Poddagogen är en uppmärksammad podd som bidrar till spridningen av färska forskningsresultat inom pedagogik eller något närliggande ämne till en bredare publik. Programpunkten bjuder på nedslag från de senaste avsnitten och en diskussion kring varför just denna podd kommit att bli ett framgångsrikt sätt att nå ut med färska forskningsresultat.
Medverkande: Sofia Lundmark, fil. dr i pedagogik och lektor i medieteknik, Södertörns högskola och Janne Kontio, fil. dr i pedagogik och lektor i pedagogik, Stockholms universitet
Arrangör: Södertörns högskola

10.05–10.20
SKICKA NUDES – EN RISKFYLLD MÖJLIGHET?
Ungefär en av tio högstadieelever har någon gång skickat nakenbilder på sig själv. Det kan vara riskfyllt – men är också ett sätt att utforska sin sexualitet. Nu har forskare vid Göteborgs universitet för första gången kartlagt högstadieungdomars egna erfarenheter av sexting – både positiva och negativa.
Medverkande: Carolina Lunde, docent i psykologi vid Göteborgs universitet
Arrangör: Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

10.30–11.00
AI OCH KULTURARVET  –  FRAMGÅNG ELLER FARA?
Kungliga bibliotekets enorma samlingar av text, bild, ljud och video utgör en guldgruva för att träna den nya generationens generativa språkmodeller. Men vilka risker och möjligheter döljer sig i den nya tekniken? Kan det rentav vara farligt att använda samlingarna för att träna AI? Och hur ska vi förhålla oss till att modellerna får en allt större samhällspåverkan samtidigt som de blir mindre transparenta?
Medverkande: Love Börjeson, forskare inom tillämpad språkteknologi, KB och Jussi Karlgren, docent i språkteknologi. Samtalsledare Karin Grönvall, riksbibliotekarie, KB
Arrangör: Kungliga biblioteket

11.10–11.25
KERSTIN HESSELGREN, HÄLSO- OCH RIKSDAGSPIONJÄR
Skriftställare Anders Johnson berättar om Kerstin Hesselgren, hälsovårdsapostel och riksdagspionjär, och en av de fem kvinnor som först tog plats i det svenska parlamentet utifrån den bok som han just skrivit om henne, den första heltäckande biografin om Kerstin Hesselgrens liv och gärning.
Medverkande:
Anders Johnson, skriftställare och näringslivshistoriker
Arrangör:
Centrum för Näringslivshistoria

11.35–11.50
TYSTNADEN, SORLET OCH BULLRET – LJUDEN SOM GESTALTAR LIVSMILJÖN
Att människor mår dåligt i bullriga miljöer är väl dokumenterat, men det är inte detsamma som att vi därför mår bäst när det är helt tyst. Ljudet är en del av helhetsupplevelsen och vi upplever arkitektur både med ögon och öron. Skisser har alltid varit viktiga verktyg för arkitekten, men arbete med ljud har inte haft samma hjälp av skisser. Nu finns VR-verktyg som gör det möjligt att se och höra en miljö innan den finns.
Medverkande: Arne Nykänen, biträdande professor, Luleå tekniska högskola
Arrangör: Formas

12.00–12.15
BILDNING I NÄRINGSLIVET
Bildning och näringsliv är begrepp kontaminerade av en komplex historia, motstridiga förväntningar och återkommande konflikter. Det konstaterar professor Bengt Kristensson Uggla i sin artikel i tidskriften SFV-kalendern 2023. Hur lösa de här ovan nämnda konflikterna?
Medverkande: Bengt Kristensson Uggla, professor, Åbo Akademi och Janne Wikstöm, projektchef, Hanaholmen
Arrangör: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland