Några av våra program 2022

Erik Hemmingsson, docent, Inst. för fysisk aktivitet och hälsa
Är det verkligen så farligt att vara tjock?

När det gäller sambandet mellan vikten och hälsan finns det mycket som talar för att den utbredda viktmobbningen är ett större problem än vad själva vikten är. Hur ser det ut i samhället och inom vården, med en mera utbredd diskriminering och viktmobbning, som ofta drivs av helt felaktiga fördomar? Hur många anser det vara på sin plats att kommentera övervikt – trots att det ger långt mer skada än nytta. Erik Hemmingsson är docent vid institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, GIH i Stockholm.

Programmet arrangerades i samarbte med Bonnier Fakta.

Hanna Falk Erhag, docent i omvårdnad
Förmågan att nå värdefulla mål när vi åldras

Det finns flera sätt att ta sig an området åldrande och hälsa. Forskningscentret AgeCap har valt att utgå ifrån förmågan att nå värdefulla mål, även kallat kapabilitet. Här ett samtal mellan forskare från flera discipliner vid Göteborgs universitet om en ny antologi som beskriver olika sätt att forska på kapabilitet under åldrandet.
I programmet medverkar Hanna Falk Erhag, docent i omvårdnad, Maria Edström, docent i journalistik, medier och kommunikation och Ulrika Lagerlöf Nilsson, docent i historia. Samtalsledare i programmet är Ingmar Skoog som är professor i psykiatri och föreståndare för centrum för åldrande och hälsa på AgeCap.

Programmet arrangerades i samarbete med AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa, Göteborgs universitet.

Ulrika Andersson, forskare SOM-institutet, JMG, Göteborgs universitet
Vem litar på nyhetsmedier?

I vilken utsträckning har vi förtroende för innehållet i våra nyhetsbärande medier? Vilka medier har egentligen det största förtroendekapitalet, och spelar förtroendet någon roll när människor väljer vilka medier de vill ta del av?

 Programmet arrangerades i samarbete med Göteborgs universitet.

Fredrik Wikström, professor i miljö- och energisystem
Stoppa matsvinnet – en förpackad lösning!

En tiondel av den mänskliga klimatpåverkan beror på mat som slängs. Forskarna Fredrik Wikström och Helén Williams samtalar om varför mat slängs och vad konsumenter, företag och myndigheter bör tänka på om vi ska kunna halvera matsvinnet. När är det miljömässigt motiverat med små förpackningar och vilka förpackningar borde bort? Fredrik Wikström är professor i miljö- och energisystem vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Helén Williams är docent i miljö- och energisystem.


Programmet arrangerades i samarbete med Karlstads universitet.

 

Forskartorget finns på plats på Bokmässan i Göteborg, 28 september–1 oktober 2023 med ett digert scenprogram. Då Forskartorget är mässans största arena för populärvetenskap kommer det att finnas mycket för dig som besöker oss i år. Förutom att lyssna och ta del av intressanta program kan du besöka vår utställningsdel med Forskarkiosken där det finns böcker att bläddra i, beställa eller köpa på plats.  Vetenskapsrådet, Kungliga biblioteket och Centrum för Näringslivshistoria kommer också att finnas representerade på plats hos oss i år.

Under fliken, PROGRAM, kan du i juni läsa mer om alla program som kommer att presenteras. Fram till dess går det bra att ta del av fjolårets program.

Välkommen att kontakta oss på Forskartorget om du eller din organisation är intresserad av att delta i år!

Forskartorget är ett forum som tillsammans med universitet, högskolor, stiftelser, myndigheter, företag, organisationer och bokförlag presenterar ett tvär- och populärvetenskapligt program. Forskartorget väljer att dyka upp i sammanhang och på platser där vi känner att synligheten och kontakten med publiken är viktig. Forskartorgets huvudarena har under många år varit Bokmässan i Göteborg.

Vill du och din organisation vara med och sprida forskningsresultat på ett attraktivt och tillgängligt sätt? Är du föreläsare, organisatör eller finansiär och vill delta på Forskartorget är du välkommen att kontakta oss

Kungl. Vitterhetsakademien har som huvudsyfte att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Akademien stödjer forskningsprojekt, arrangerar konferenser, publicerar skrifter och förvaltar ett antal kulturfastigheter. Främst verkar akademien genom sina svenska och utländska ledamöter.

Riksbankens Jubileumsfond är en fristående stiftelse, vars ändamål är att främja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Stiftelsen stödjer årligen enskilda forskare och forskargrupper med en halv miljard kronor.

Medarrangör

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. KB har i uppdrag att främja den svenska forskningens kvalitet. Genom att erbjuda källmaterial och en effektiv infrastruktur för forskning, skapar KB förutsättningar för forskarsamhällets utveckling. KB:s samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer varje dag. KB samlar in, bevarar och tillgängliggör nästan allt som ges ut i Sverige.

Medarrangör

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden. Vi ger regeringen råd om forskningspolitik och arbetar för att forskningen ska komma till nytta i samhället.

Partners